Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

С предвидените изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата ще бъде регламентирано, че движещите се по пътя пътни превозни средства от категории М1, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4, както и моторните превозни средства от категории L5e, L6e и L7e, съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се оборудват с пожарогасители, определени с наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата. Предвижда се трамвайните мотриси да бъдат оборудвани с пожарогасители, изискващи се за категория M3, а колесните трактори и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, които се движат по изключение по пътищата, отворени за обществено ползване да се оборудват с пожарогасители, изискващи се за категория N2. На пожарогасителите следва да е извършено сервизно обслужване, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 129, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи, или обслужване в съответствие с националната нормативна уредба на друга държава. Предвижда се санкционна норма, съгласно която водач, който управлява пътно превозно средство, което не е оборудвано с изискващите се пожарогасители или е оборудвано с пожарогасители, на които не е извършено обслужване, се наказва с глоба. Целта на предлаганите изменения и допълнения е повишаване на безопасността при движение по пътищата и създаване на предпоставки за ефективна реакция при възникване на пожар. За въвеждане на предвидените изменения се предвижда 6-месечен преходен период.


Дата на откриване: 10.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.10.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 септември 2021 г. 13:00:50 ч.
asene

Изпълнение на Решение на МС на РБ

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с внесен от МВР Проект на Закон за измълнение на ЗДвП, който касае регламентирането на оборудване с пожарогасители на определени ППС за обществена консултация, се обръщам към Вас със сигнал относно поредното невключване на текстове в същия закон, които произтичат от Решение 705 от 05.10.2018г. на МС.

Става въпрос за мярка 370 на Приложение 2 от същото решение, което касае премахването на контролния талон към СУМПС в изпълнение на Плана за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса и отнасящо се до административни услуги 229 и 2678. Веднъж МС направи неуспешен опит за изпълнение на мярката, но това не значи, че тя следва вече да бъде "забравена".

В настоящата обществена консултация по Проект на ЗДвП предлагам промени в чл. 100, ал.1, т.1, чл.157, ал.1 и отпадане на алинеи 6-8, чл. 160 ал.1 и 3, както и чл.183, ал.1, т.1 касаещи отпадане издаването и необходимостта от носене от водачите на КТ към СУМПС. Допълнително в ПЗР на законопроекта следва да се предвиди срок, в който да бъдат променени и подзаконовите нормативни актове, а също така и ред за събиране от издателя на издадените вече контролни талони.

Отделно от горното, което е в изпълнение на мярка от прието решение на МС, предлагам да отпадне и чл.100, ал.1, т.6 във връзка с  влезли вече в сила промени по НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи и касаещи премахване на "малкия" знак за преминат ГТП на ППС. 

С уважение:

Асен Михалков