Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България...

Натрупаната практика в прилагането на Наредба № 847 показва, че уредената с тази наредба национална процедура за предоставяне на достъп до пазара не отговаря на динамиката и конкурентните условия, в които се развива гражданското въздухоплаване.

Провеждането на конкурс при условията и по реда на Наредба № 847 отнема месеци, като процедурата може да надхвърли по продължителност един ИАТА сезон. В резултат въздушните превозвачи, които имат интерес да експлоатират нови въздушни линии, не могат да използват благоприятния за тях момент за започване на експлоатацията. Косвено това води до пропуснати ползи както за заинтересованите авиокомпании, така и за пътниците, които не получават новите възможности за пътуване на един по-ранен етап.

С предлаганото изменение и допълнение на Наредба № 847 се цели оптимизиране на националната процедура и съкращаване на продължителността й.

На първо място, изменението предвижда съкращаване на срокове на отделни елементи от конкурсната процедура. Практическият опит от прилагането на процедурата, особено през последните няколко години показва, че това е възможно, като в резултат продължителността на конкурса може да се съкрати с около един месец.

На второ място, с измененията се цели уеднаквяване на разпоредбите на Наредба № 847 с предвиденото в чл. 7, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), както и прецизиране на текстове и отстраняване на някои технически неточности.

Предлаганите конкретни изменения и допълнения в Наредба № 847 и мотивите към тях са следните:

В чл. 2 се предлага думите „като ограничения на честотите на експлоатация, предлагания капацитет или броя на пунктовете на опериране“ да се заменят с думите: „за честотите на експлоатация на линията или за предлагания капацитет“.

Промяната се налага с цел уеднаквяване на текста на чл. 2 от Наредба № 847 с предвиденото в чл. 7. ал. 3 от ЗГВ. Търговските права, предоставянето на които, ако те са ограничени, налага провеждането на конкурс, са: броят на въздушните превозвачи, които могат да бъдат назначени за експлоатацията на дадена договорена линия, седмичните честоти на опериране или предлаганият капацитет. Що се отнася до броя на пунктовете на опериране, сам по себе си този критерий не е ограничителен и не е предпоставка за провеждането на конкурс. Когато няма ограничение за броя на въздушните превозвачи, които могат да бъдат назначени за експлоатацията на дадена договорена линия, на честотите или предлаганият капацитет, а има изискване само за броя на пунктовете на опериране, всеки превозвач, който подаде заявление по реда и условията на Наредба № 847 и отговаря на изискванията, може да бъде назначен за експлоатацията на дадената договорена линия.

В чл. 8, ал. 5 се предлага думите „датата на провеждане на конкурса“ да се заменят с „датата на отваряне на заявленията“.

Промяната се налага с цел по-голяма яснота, доколкото изразът „датата за провеждане на конкурса“ не е коректен. Конкурсът е процес с продължителност от няколко месеца, а неговото начало е датата на отваряне на заявленията. В тази връзка текстът трябва да бъде прецизиран като се предвиди информацията за конкурса, която се изпраща от ГД „ГВА“ за публикуване и в два национални ежедневника, да съдържа датата на отваряне на заявленията.

В чл. 9, ал. 2 се предлага след думите „входящ регистър“ да се добавят думите „на ГД ГВА“.

Промяната се налага с цел уточняване на субекта, извършващ действията, свързани с базирането и поддържането на регистъра на конкурсната процедура. Практиката от провеждането на конкурси сочи, че е по-целесъобразно входящият регистър да бъде открит и да се поддържа от ГД „ГВА“, защото заявленията за участие в конкурса се подават в ГД „ГВА“ и цялата кореспонденция на конкурсната комисия с кандидатите се води от председателя на комисията, който е служител на ГД „ГВА“. Прецизирането на този елемент ще подобри организацията на работа и ще спести време.

В чл. 11 се предлагат следните изменения:

1. В ал. 1 думите „10 дни след приключване на срока“ се предлага да се заменят с „не по-късно от 3 дни след изтичане на срока“.

Промяната въвежда изискването заповедта за определяне на комисията да бъде издадена не по-късно от 3 дни след изтичане на срока за подаване на заявления за участие в конкурса, с което се съкращава срокът на процедурата. 

2. В ал. 4, т. 3 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят с думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Промяната се налага, тъй като Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е отменен с § 3, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

В чл. 12, ал. 6 думите „в срок до 10 дни“ се заменят с думите „в срок до 5 дни“.

С промяната се цели да се съкратят част от сроковете на конкурсната процедура. Считаме, че 5 дни са достатъчни за превозвачите да представят допълнителни доказателства за обстоятелствата, които вече са посочили в подаденото заявление. 

В чл. 13 се предлага ал. 2 да се измени така: „когато се установи, че някои от документите по чл. 10 не са представени, комисията изпраща уведомление до кандидата и му предоставя еднократно възможност да ги представи в 5-дневен срок от датата на получаване на уведомлението“.

С промяната на текста се съкращават сроковете на процедурата. Когато се установи, че някой от документите по чл. 10 не е представен, комисията изпраща уведомление до кандидата и му предоставя възможност да го представи в 5-дневен срок от датата на получаване на уведомлението. Поправя се и техническа грешка, тъй като става въпрос за повече от един документ.

Предлага се в чл. 19, ал. 2 думите „при условията на чл. 11“ да се заменят с „по чл. 11“. 

Промяната се налага с оглед прецизиране, тъй като не извършването на преценката за съответствие, а назначаването на комисията е по чл. 11.

Предлага се т. 6 от § 1 от Допълнителната разпоредба да се отмени .

Промяната се налага с оглед промяната в чл. 2 и заличаването на  думите „броя на пунктовете за опериране“. Тъй като този термин не се среща на друго място в наредбата, след отпадането му от чл. 2, определението в т. 6 от § 1 от Допълнителната разпоредба става излишно. 

Предлага се и § 1, т. 7 от Допълнителната разпоредба да се измени така:

„7. „Търговски права“ са права за назначаване на въздушни превозвачи за експлоатиране на редовна/и въздушна/и линия/и за превоз на пътници товари и поща, договорена/и по силата на международно споразумение с трета страна, права за предоставяне на капацитет или честоти на опериране.“

На първо място, изменението се налага с оглед промяната в чл. 2 и уеднаквяването на разпоредбите от Наредба № 847 с чл. 7. ал. 3 от ЗГВ, а именно – отпадане на „броя на пунктовете на опериране“. На второ място, предложението има за цел определението „търговски права“ да посочва ясно, че това са само търговските права, предоставянето на които, ако те са ограничени и от гледна точка спазване на принципите на свободна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, пропорционалност, публичност и прозрачност, налага провеждането на конкурс, а именно: броят на въздушните превозвачи, които могат да бъдат назначени за експлоатацията на дадена договорена линия, честотите или предлаганият капацитет. Изброените в § 1, т. 7 от сегашния текст на Наредба № 847 права „за прелитане, техническо кацане, позициониране на ВС, смяна на ВС, съвместно използване на кодове, франчайз, за използване на ВС на лизинг, за предоставяне на интермодални услуги, за извършване на пътнически, товарни въздушни превози и/или превоз на поща, използване на свободите на въздуха и др.“ не водят до ограничаване на достъпа на въздушните превозвачи до пазара и не могат да бъдат предмет на конкурс за назначаване на въздушен превозвач. Те се предоставят на вече назначените въздушни превозвачи съгласно двустранните договорености между страните по международното споразумение или по взаимна договореност между самите назначени от двете страни въздушни превозвачи. В допълнение съгласно полученото по време на общественото обсъждане становище така широко определеното понятие в т. 7 от § 1 от ДР на наредбата затруднява прилагането на нормите от страна на въздушните превозвачи.

Очакваните резултати от предложеното изменение и допълнение на Наредба № 847 са съкращаване на продължителността на конкурсната процедура с около един месец и внасяне на яснота в текстовете на наредбата.

Предложеният проект на наредба не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

Предлаганият проект на наредба е свързан с приемане на мерки на национално ниво с оглед осигуряване изпълнението на регламент. Поради това не е изготвяна и към този доклад не е приложена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз, но актът е съгласуван в рамките на Работна група № 9.

Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни, всяка държава членка разработва национално законодателство, с което се осигурява разпределяне на правата на трафик между съответните въздушни превозвачи от Общността въз основа на недискриминационна и прозрачна процедура. Националните процедури на държавите членки и всяко тяхно последващо изменение се публикуват в Официален вестник на ЕС съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 847/2004. Именно такава процедура се изменя с настоящата наредба.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и доклада към него бяха публикувани за провеждане на обществени консултации на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, като срокът за провеждането на консултациите бе 14 дни.

В определения 14-дневен срок са получени бележки от Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ). С оглед на това е изготвена Справка на постъпилите становища по проекта на НИД на Наредба № 847 (приложена). В резултат от приемането или отхвърлянето на получените бележки и коментари, настъпиха значителни промени от първоначалния текст на НИД на Наредба № 847, което наложи повторното провеждане на обществени консултации на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и доклада към него са публикувани за повторно провеждане на обществени консултации на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, като срокът за провеждането на консултациите бе 14 дни. В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове е определен по-кратък срок за провеждане на обществени консултации, който е продиктуван от заявеното желание на авиационния бизнес за съкращаване на продължителността на конкурсната процедура. Както е посочено по-горе с проекта на наредбата се цели оптимизиране на националната процедура и съкращаване на продължителността й. С предложените промени се предвижда сроковете за провеждане на процедурата да се съкратят с около един месец. Изменяните норми са процесуалноправни, които не засягат интересите на авиационния бизнес и/или пътниците, а създават предпоставки за по-бързо получаване на достъп до пазара по договорена линия. Съкращаването на процедурата е в интерес както на авиационните превозвачи, така и в интерес на потребителите на авиационни услуги. С проектът не се създава режим, който да засегне неблагоприятно стопанските субекти, като не се създава допълнителна административна тежест и изискване за инвестиране на допълнителни финансови ресурси от страна на въздушните превозвачи.

 

Лице за контакт:
Ива Танева,
Главен експерт,
Отдел „Международно сътрудничество“,
Дирекция “Летателни стандарти”,
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
Тел.: 02/937 1070,
Е-mail: itaneva@caa.bg
 

 


Дата на откриване: 10.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари