Обществени консултации

проект на Наредба за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища

С проекта на наредба се предлага регламентация, определяща условията и реда за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за обучение във висшите военни училища на граждански лица, като курсанти в редовна форма на обучение и на военнослужещи в задочна форма на обучение по специализации от специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на управление“. Наредбата се издава на основание чл. на основание чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 116а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. и § 101 от Преходните  и заключителни разпоредби към ПМС № 191 от 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Предвижда се и отменя Наредба № Н-11 от 2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища (обн., ДВ, бр. 41 от 2018 г.), с която в настоящия момент са регламентирани посочените обществени отношения.

Действащата уредба относно условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища се нуждае от актуализация и привеждането й в съответствие с настъпилите  промени в ЗОВСРБ /обн. ДВ бр. 42 от 2019 г. и бр. 23 от 2021 г./, касаещи промяната в структурата на Българската армия и по-конкретно формирането, считано от 28.05.2019 г., съответно от 01.09.2021 г. на нови командвания – Съвместното командване на силите за специални операции, съответно Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. Новата организационна структура на Българската армия, съгласно действащата разпоредба на чл. 60а, ал.2, т. 3, 4 и 5 и чл. 60д, ал.1 от ЗОВСРБ, както и последните промени в чл. 60б на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) налагат привеждане в съответствие на разпоредбите на горепосочените нормативни актове с законовите разпоредби, в т.ч. и относно длъжността „командващ на Съвместното командване на силите“, която считано от 01.09.2021 г. се променя на „командир на Съвместното командване на силите“.

С решение на Народното събрание от 10.04.2019 г., считано от 01.01.2020 г. е открито Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ „Г. Бенковски“), което налага и актуализация на чл. 1 от Наредба № Н-11 от 2018 г. Съгласно решението, в предмета на дейност на училището се включват всички видове и форми на обучение, аналогично на останалите висши военни училища.

Раздел IV от Наредба № Н-11 от 2018 г. регламентира медицинско освидетелстване на годността и психологична оценка (пригодност) на кандидатите за обучение във висше военно училище. В началото на 2020 г. беше издадена Наредба № Н-3/03.02.2020 г. за психологическото осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, в която са регламентирани и условията и реда за извършването на оценка за психологична пригодност за военна служба на кандидатите за курсанти, което налага отмяна на посочената уредба в Наредба № Н-11 от 2018 г. Промените в Наредба Н-6/13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза (обн. ДВ бр. 58 от 2020 г.) също налагат актуализиране на уредбата относно приема на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища, в частта ѝ относно медицинското освидетелстване на годността на кандидатите за обучение във висше военно училище.

Провеждането на конкурсните изпити за прием на обучаеми във ВВУ като курсанти следва да се извършва и съгласно въведеното със заповед № ОХ-370/02.05.2018 г. на министъра на отбраната „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България“.

Предвид гореизложеното и необходимостта от множество изменения и допълнения в действащата Наредба № Н-11 от 2018 г., е целесъобразно издаването на нов акт на министъра на отбраната, уреждащ условията и реда за кандидатстване, провеждане на конкурсни изпити, класиране, приемане и зачисляване за обучение във ВВУ на граждански лица като курсанти в редовна форма на обучение и на военнослужещи в задочна форма на обучение по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от регулирана професия „офицер за тактическо ниво на управление“, с който да се проведат обществени консултации в 30-дневен срок в изпълнение на процедурата по чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНА.

 

 


Дата на откриване: 10.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари