Обществени консултации

Обществено обсъждане на получените предложения за мерки за Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление

В периода юли – август 2021 г. бяха събрани общо 35 предложения за мерки, които да залегнат в Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“. Държавните институции са предложили 18 мерки, а гражданските организации 17. По равен брой са предложенията в тематичните области – „Гражданско участие“ и „Прозрачност и достъп до информация“, следвани от предложенията в област „Почтено управление и борба с корупцията“ и „Отворени данни“.

В хода на стартиралото обществено обсъждане постъпиха още две предложения за мерки съответно от администрацията на Министерския съвет и от Центъра за оценка на въздействието на законодателството, които са приложени към списъка по-долу.

Основните изисквания, на които трябва да отговорят предложенията са:

- Да са свързани с принципите на инициативата за прозрачност, гражданско участие, отчетност и технологично обновление

- Да са конкретни, с определени финансови параметри на изпълнение и измерими резултати;

- Да са изпълними в рамките на двегодишен период;

- Да включват съвместни действия между държавна институция и гражданска организация при планирането, изпълнението или контрола на предложената мярка;

- Да имат преобразяващ потенциал за функционирането на държавната власт.

 

В рамките на обществената консултация, която се открива за постъпилите предложения, моля чрез попълване на анкетата, следвайки линка да отбележите кои от посочените предложения одобрявате. Линк към анкетата - https://forms.gle/Nq3GP5fUiDHMmDC89.

 

Допълнително може да коментирате всяко едно от постъпилите предложения съобразно неговата относимост към принципите на инициативата, реалистичност на изпълнението и възможности за осъществяването му съвместно от държавна институция и гражданска организация.

 

Наименование на предложенията и инициаторите им:

 • Провеждане на анонимни анкети с преминаващи през ГКПП превозвачи и пътници, с цел получаване на информация за дейността на митническата администрация, вкл. за наличие на корупционни практики.
  • Агенция "Митници"
 • Разработване на механизъм за участие на гражданите и гражданските организации в работата на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО)
  • Български център за нестопанско право
 • Оценка на процеса на електронно вписване на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и препоръки за подобряването му
  • Български център за нестопанско право
 • Приемане на Закон за доброволчеството
  • Български център за нестопанско право
 • Механизъм за гарантиране зачитането на основните права на човека при въвеждането на изкуствен интелект в процеса на цифровизация на България
  • Български център за нестопанско право
 • Мониторинг на случаите на повторно незаконосъобразно събиране на данни от администрацията за граждани и ЮЛ.
  • Български център за нестопанско право
 • Осигуряване на безплатен достъп до публични електронни услуги за всички граждани над 14 години
  • Български център за нестопанско право
 • Правителствен сайт за петиции
  • Български център за нестопанско право
 • Създаване на постоянен форум на заинтересованите страни за съвместно наблюдение и оценка на изпълнение на плановете по ПОУ със заинтересованите страни (Multistakeholder forum) и на интернет страница
  • сдружение "Форум Гражданско Участие"
 • Въвеждане на нормативни изменения, които да обезпечат ред за извършване на обществен контрол - участие в проверки на контролните органи в животновъдни и други обекти за отглеждане на животни, на основание чл. 57 във връзка с чл. 58, т. 5 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и чл. 170, ал. 2 от Закона ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). Общественият контрол се осъществява от юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
  • "Сдружение “Кампании и активизъм за животните в индустрията (КАЖИ)”
 • Насърчаване на прякото гражданско участие на местно и национално ниво
  • Сдружение Форум Гражданско Участие
 • По-високо ниво на прозрачност на публичните финанси на местно ниво – осигуряване на ефективен и прозрачен консултативен процес и въвеждане на „граждански бюджет“ в различни общини
  • Сдружение Форум Гражданско Участие
 • Насърчаване по-широкото въвеждане на институцията Омбудсман в полза на гражданите на общините
  • Сдружение Форум Гражданско Участие
 • Да се въведе практиката на провеждане на годишни изслушвания за напредъка на изпълнението на Плана
  • сдружение "Форум Гражданско Участие"
 • Публикуване на информация за изпълнението на държавния бюджет и за състоянието на фискалния резерв в Портала за отворени данни
  • Министерство на финансите
 • Стартиране работата на СРГО и актуализиране на Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации в изпълнение на ЗЮЛНЦ
  • Форум Гражданско Участие
 • Модернизиране и подобряване на прозрачността и ефективността на обществените консултации в общините
  • Форум Гражданско Участие
 • Публикуване в отворен формат на публичната част на Регистъра на музеите
  • Министерство на културата
 • Провеждане на обучения и семинари за добро управление, превенция на корупцията в спорта и манипулирането на спортни състезания.
  • Министерство на младежта и спорта
 • Предоставяне на достъп до информация за хора с увреждания
  • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО
 • Прецизиране на нормативно определената информация, подлежаща на публикуване съгласно чл. 15 от ЗДОИ, на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт, и унифициране на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт
  • Министерство на отбраната
 • Национална здравна информационна система (НЗИС)
  • Министерство на здравеопазването
 • Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез приетата рамка на индикаторите за Интернет универсалност на ЮНЕСКО, подкрепена от Съвета на Европа.
  • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Изграждане и внедряване на автоматизирана система с елементи на изкуствен интелект, подпомагаща експертите и клиентите на БИМ при извършване на калибриране, анализ на данните и достъп до резултатите
  • Български институт по метрология
 • Форуми за публично обсъждане на Рамка за инспектиране на качеството в образованието със заинтересованите страни: представители на професионалната общност, научните среди, национално представените родителски и неправителствени организации.
  • Национален инспекторат по образованието
 • Публичен електронен регистър на влезлите в сила решения и задължителни предписания на Комисията за защита от дискриминация
  • Комисия за защита от дискриминация
 • Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат
  • ДАЕУ
 • Сканиране на хоризонта (Horizon scanning) - идентифициране и приоритизиране на предстоящи здравни технологии, които имат значителен ефект върху здравеопазването, здравните разходи, обществото и гражданите.
  • Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
 • Засилване на участието на неправителствените организации в процеса по решаване на възникнали спорове между потребители и търговци
  • Комисия за защита на потребителите
 • Надграждане на съществуващата платформа за електронни обществени поръчки
  • Министерство на земеделието, храните и горите
 • Определяне на външни за БАБХ лаборатории за извършване изпитвания на храни и суровини и диагностика на заболявания по животните.
  • БАБХ, дирекция Лабораторен контрол
 • Консолидиран регистър на разходите за справяне с КОВИД 19
  • БИПИ
 • Антикорупционен борд COVID-19
  • Български институт за правни инициативи
 • "Сформиране на Обществен съвет към председателя на КПКОНПИ
  • Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
 • Оптимизиране на процесите по служебно изпращане на уведомления по чл.19, ал. 2 от Семейния кодекс от общините, в съответствие със съвременните технологии и добри практики
  • Министерство на правосъдието

 


Дата на откриване: 1.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари