Обществени консултации

проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на Военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

С настоящия проект на правилник се предлагат промени, които са необходими, с оглед обстоятелството, че действащите му разпоредби следва да се синхоронизират с приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ - обн. ДВ бр.23 от 2021 г./, касаещи промяната в структурата на Българската армия и по-конкретно формирането, считано от 01.09.2021 г. на двете нови командвания – Командването за логистична поддръжка като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения във връзка с дейността на реорганизирани военни формирования на пряко подчинение на командващия на Съвместното командване на силите, определени с плана за развитие на въоръжените сили по чл.60е от ЗОВСРБ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана като правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Стационарната комуникационна и информационна система. Новата организационна структура на Българската армия, съгласно действащите разпоредби на чл. 60а, ал.2, т. 4 и 5 и 60д, ал. 1 от ЗОВСРБ, както и последните промени в чл. 60б на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) налагат привеждане в съответствие на разпоредбите на правилника, в т.ч. и относно длъжността „командващ на Съвместното командване на силите“, която считано от 01.09.2021 г. се променя на „командир на Съвместното командване на силите“.2. С оглед промяната в структурата на Българската армия, изменението в чл. 78 и отм. на чл. 105б от ЗОВСРБ, и във връзка с § 24, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОВСРБ /обн. ДВ, бр. 23 от 2021 г./ е предвидена отмяна на Правилника за устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система, считано от 01.09.2021 г. /§ 5 от проекта на правилник/.3. В § 6 от заключителните разпоредби на проекта на правилник се предлага промяна в Правилника за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България, с която се цели от една страна привеждане на разпоредбите му в съответствие с измененията в ЗОВСРБ относно структурата и командната верига в БА, а от друга и привеждането му в съответствие с с разпоредбите на Закона за военното разузнаване /обн. в ДВ бр. 69 от 04.08.2020 г./, с които беше променено наименованието на служба „Военна информация“ в Служба „Военно разузнаване“.Предвидено е с приложения проект на правилник да се проведат обществени консултации в 14-дневен срок. Измененията следва да се извършат в най-кратък срок, с цел своевременно създаване на необходимата организация по прилагането му, отчитайки предстоящите от 01.09.2021 г. изменения в структурата и командната верига в Българската армия, произтичащи от измененията и допълненията в ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) и Плана за развитие на въоръжените сили до 2026 г., приет с ПМС № 183 от 2021 г.

 


Дата на откриване: 18.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 август 2021 г. 13:51:21 ч.
Kostov

Предложение за изменение

Във връзка с направеното предложение за изменение на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на Военната инспекция за технически надзор на съоръженията с повишена опасност /обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г./ предлагам текста „началника на отдел „Военна инфраструктура, ПБ и ВИТН на СПО” навсякъде да се замени с „началника на отдел „Военна инфраструктура, пожарна безопасност и военна инспекция за технически надзор на съоръжения с повишена опасност”.

МОТИВИ:

Направените съкращения са неясни и могат да допуснат несъответствие с утвърденото щатно-длъжностно разписание.