Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

С проекта на наредба се предлагат:

I. Промени, свързани с въвеждането в националното законодателство на Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес (OB L 408/1, 4/12/2020).

Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (2008/68/ЕО) е въведена в националното законодателство с Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари. Съгласно чл. 8, параграф 1 от Директива 2008/68/ЕО, Европейската комисия приема делегирани актове за изменение на приложенията на директивата с цел отчитане на измененията на ADR, RID и ADN, по-специално свързаните с научния и техническия прогрес, включително използването на технологии за локализиране и проследяване. Приетите въз основа на цитирания текст актове, въвеждащи изменения на приложенията към Директива 2008/68/ЕО, са въведени в Наредба № 46, с изключение на Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес, която бе приета от Европейската комисия през 2020 г. Текстът, който следва да се транспонира от посочената делегирана директива се съдържа в чл. 1, т. 2 от нея и гласи: „В приложение II, раздел II.1 се заменя със следното:

„II.1 RID

Приложението към RID, приложимо от 1 януари 2021 г., като се разбира, че където е уместно „RID договаряща държава“ се заменя с „държава членка“.

Подобен текст вече е транспониран и се съдържа в чл. 2, ал. 1 от Наредба № 46. За да се транспонира Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 е необходимо да се добави заглавието й в края на § 2 от Заключителните разпоредби на действащата Наредба № 46, което се предлага в § 4 от проекта на наредба.

II. Промени, свързани с одобрението на типа на съдове под налягане, аерозолни опаковки (аерозоли) и малки съдове, съдържащи газ (газови патрони) и патрони за горивни клетки, съдържащи втечнен запалителен газ, преносими цистерни и на одобрени по ООН многоелементни газови контейнери (МЕГК), вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-цистерни и касамобили, чиито корпуси на цистерни са изработени от метал, и вагони-батерии:

С измененията в чл. 10а и 10б се посочва редът, по който се извършва одобряването на  типа на посоченото в цитираните членове оборудване, а именно – по реда, определен в Глава 6.2, съответно Глава 6.7 от Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID) - Притурка С към Конвенцията за международни железопътни превози.

С предложението за нов чл. 10в се регламентират одобрението на типа, прегледите и проверките на вагон-цистерни, подвижни цистерни, контейнер-цистерни и касамобили, чиито корпуси на цистерни са изработени от метал, както и на вагони-батерии и многоелементни газови контейнери (МЕГК), като се указва, че посочените по-горе действия се извършват по реда, определен в Глава 6.8 от RID.

Предложените по-горе промени по отношение одобрението на типа са в съответствие с т. 1.8.7.2, Глава 1 от RID. Съгласно цитираната разпоредба с типовото одобрение се разрешава на производителя да произвежда съответното оборудване –  съдове под налягане - цистерни, вагон батерии на вагони или MEГК в рамките на срока му на валидност. В Глави 6.2, 6.7 и 6.8 от RID се съдържат процедурите за типово одобрение, проверките и контрола на различните видове съдове. Правилникът за международен железопътен превоз на опасни товари предоставя възможност одобрението на типа да се извършва от компетентен орган, упълномощен представител или орган за контрол. В тази връзка се предлага одобряването на типа да се извършва от орган за контрол – нотифициран орган, определен по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.) или орган от друга държава – членка на Европейския съюз, определен по реда на Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (OB L 165, 30.06.2010 г.) и по конкретно съгласно Глава 4 „Нотифициращи органи и Нотифицирани органи“ на Директива 2010/35/ЕС. Българската служба по акредитация акредитира такива органи и ги нотифицира в системата NANDO на Европейската комисия.

Посочените по-горе промени са във връзка с предложение от Съюза за стопанска инициатива и Браншова организация „Асоциация на българските вагоностроителни и вагоноремонтни предприятия“. Предложението е подкрепено от нотифицирания орган „ТЮФ Рейнланд-България“ ЕООД във връзка с предстоящо производство от българската промишленост на нови балони за жп вагон-цистерни за съответния клас опасни товари по RID.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба, заедно с доклада към него, е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 и да представят писмени предложения или становища в 30-дневен срок от публикуването им. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

 

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., изм., бр. 41 от 2021 г.) е изготвена таблица за съответствие с Делегирана директива (ЕС) 2020/1833. Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“, за което е приложено становище на работната група.

 

Лице за контакти:
Даниел Неделков,
Главен директор на ГД „Железопътна инспекция“,
ИА „Железопътна администрация“
Тел. 02/9409511,
Е-mail: DNedelkov@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 17.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари