Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Причините, които налагат приемане на допълнението на наредбата е изменението в Закона за здравето, обнародвано в Държавен вестник, бр. 99 от 2019 г. Според цитираната разпоредба лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението. Целта на допълнението е постигане на яснота и съответствие с чл. 82, ал. 3 изречение второ от Закона за здравето, така както изисква разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

Цели се въвеждането на непротиворечива и напълно съответстваща на закона подзаконова нормативна уредба, която не поставя пречки и неясноти на подзаконово ниво за спазването на законовата норма.

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 9.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари