Обществени консултации

Проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър.

Проектът е приет с Решение № 279 на КРС от 29.07.2021 г. и е изготвен във връзка с чл. 122, ал. 1 от Закона за електронните съобщения. Съгласно § 353, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. С проекта на Правила за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на ограничен ресурс, прехвърляне на част от правата и задълженията по разрешения за ползване на ограничен ресурс и отдаване под наем на радиочестотен спектър, предмет на общественото обсъждане, се цели привеждане на акта в съотвествие с измененията в закона.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 9.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 август 2021 г. 14:33:43 ч.
miromen

коментари по чл. 4, чл. 9 и чл. 11

По чл. 4. текстът да стане:  „Комисията разрешава прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии.“

Мотив: съответствие с чл. 30, т. 13 от ЗЕС.

 

По чл. 9, ал. 1, т. 3. текстът да стане:  „3. прехвърлянето на разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез ползване на радиочестотен спектър от електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване не води до промяна на разпространяваните от предприятията, лицензирани от Съвета за електронни медии, програми на обществените оператори, субекти на публичното право;“

Мотив: съответствие с чл. 30, т. 13 от ЗЕС.

 

По чл. 11, ал. 2. текстът да стане:  „Прехвърлянето по ал. 1 и отдаването под наем не може да се извършва от предприятия, на които е издадено разрешение за ползване на радиочестотен спектър, предназначен за осъществяване на електронни съобщения чрез от електронна съобщителна мрежа за наземно радиоразпръскване.“

Мотив: съответствие с чл. 30, т. 13 от ЗЕС.