Обществени консултации

Проект на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

Програмата се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Чрез нея ще бъдат консолидирани усилията на научните организации, висшите училища и иновативните бизнес организации в страната. Резултатите от всички фундаментални научни изследвания ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на постигнатите научни постижения в полза на обществото.

Реализацията на програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса. С работата по програмата се цели да се развие провеждането на съвместно обучение на докторанти, както и привличане на участници в програмата и от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори сектора за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.


Дата на откриване: 6.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 7.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 септември 2021 г. 08:13:01 ч.
gpavlov

Национална програма за "Сигурност и отбрана"

Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ се характеризира с висока значимост за развитието на сътрудничество между университетската общност и държавните институции в сферата на сигурността и отбраната.

Чрез разработените и нови научни изследвания във връзка с  управлението, икономиката, техническите нововъдения ще се осигурява отговорност към обществото за повишаване на осведомеността за модернизация на въоръжението на Българската армия.Разработените работни пакети се отличават със значителна актуалност, както за нашата страна, така и в европейски мащаб. Те дават заявка за постигане на научните приноси на представеното проектно предложение.

06 септември 2021 г. 20:48:28 ч.
pingelov

Проект на Национална научна програма "Сигурност и отбрана"

Предложеният проект на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ е изключително интересен и много добре обоснован. По своя характер той е фундаментален и същевременно интердисциплинарен, което представлява едно доста рядко срещано съчетание. Друга важна негова характеристика е, че се основава изцяло върху оригинални и актуални идеи.Избраните работни пакети обхващат теми, които са от изключителна значимост нe само за България, а и за Европейския съюз. Такива са управлението при кризи, ресурсното осигуряване, предотвратяването от терористичните заплахи, киберсигурността, създаване и анализ на големи масиви от данни, изкуствен интелект, защита на критичната инфраструктура, техническо въоръжение и др.Не е трудно да се види, че целите, които си поставя този проект на програма, далеч надхвърлят националните рамки в науката и това ще допринесе за увеличаване на ролята на българския научен потенциал в решаването на глобални проблеми, свързани със сигурността и отбраната .Реализирането на националната научна програма ще даде възможност да бъдат консолидирани усилията на различни научни, образователни и иновативни бизнес организации в страната за постигането на поставените цели.

 

Постигнатите резултати от националната научна програма „Сигурност и отбрана“ ще допринесат със своята значимост за укрепване на националната сигурност на нашата страна, а поради спецификата на териториалното местоположение на България, ще допринесат и за сигурността на Европейския съюз.