Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

МОТИВИ

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

 

Мотивите за изготвяне на проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България (Наредба № Н-11) са свързани с въвеждане на изискванията на приложение № 4 от Делегирана директива 2020/12 на Комисията от 2 август 2019г. за допълване на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите за компетентности и съответните знания и умения, за практическите изпити, за одобряване на тренажори и за здравословната годност (ОВ L 6 от 10.01.2020г.) (Делегирана директива 2020/12) в българското законодателство.

Наредба Н-11 е издадена на основание чл. 87, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване и определя изискванията за здравословна годност и за медицинско освидетелстване за работа на борда на кораб, плаващ по море или по вътрешни водни пътища. С наредбата се определят и изискванията към лицата, които извършват оценката на здравословната годност на морските лица, в това число изискванията по отношение на медицинския преглед на морските лица.

Изискванията по отношение на медицинския преглед на морските лица са регламентирани в чл. 11, ал. 2 и е необходимо да бъдат допълнени с изискванията на Приложение № 4 от Делегирана директива (ЕС) 2020/12, като за целта с проекта се създава Приложение № 1а „Специфични критерии за здравословна годност при работа по вътрешни водни пътища“. Изискванията на Приложение № 1а обхващат зрението, слуха и физическите и психологическите условия, които могат да доведат до временна или постоянна неработоспособност на морските лица, както и прилагането на възможни смекчаващи мерки и ограничения, когато не може да се докаже здравословна годност в пълна степен.

На следващо място, с § 1 от проекта на наредба се предлага промяна в чл. 7, ал. 6, където да бъде регламентирано, че Изпълнителна агенция „Морска администрация“ поддържа списък на лечебните заведения, които могат да определят здравословната годност на морски лица, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

Проектът на нормативен акт е изготвен в изпълнение на мярка № 85 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 30 на Министерския съвет от 14 януари 2021 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) е изготвена таблица за съответствие с Делегирана директива 2020/12. Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на нормативен акт не оказва въздействие  върху държавния бюджет.

Лице за контакти:
Елеонора Караколева
дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
тел. за връзка: 0879 829 735
e-mail: eleonora.karakolevа@marad.bg

 


Дата на откриване: 5.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари