Обществени консултации

Проект на ПМС изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С настоящия проект на постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в следните нормативни актове:

1. В Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. Предложените промени в правилника са необходими, с оглед обстоятелството, че част от действащите му разпоредби следва да се синхоронизират с приетите изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВСРБ - обн. ДВ бр.23 от 2021 г./, касаещи промяната в структурата на Българската армия  и по-конкретно формирането, считано от 01.09.2021 г. на двете нови командвания – Командването за логистична поддръжка /КЛП/ и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /ККИПКО/. Новата организационна структура на Българската армия, съгласно действащата разпоредба на чл. 60а, ал.2, т. 4 и 5 от ЗОВСРБ, както и последните промени в чл. 60в на ЗОВСРБ (обн., ДВ, бр. 23 от 2021 г.) налагат привеждане в съответствие на разпоредбите на текстовете на чл. 7, ал.2, чл. 69, ал. 1 и 4, чл. 71а, ал. 5, чл. 71д, ал. 4, чл. 71у, ал. 6 и чл. 158, ал. 3 от ППЗОВСРБ с посочените законови разпоредби, в т.ч. и относно длъжността „командващ на Съвместното командване на силите“, която считано от 01.09.2021 г. се променя на „командир на Съвместното командване на силите“. Прецизиране на разпоредбата на чл. 105, ал. 1 и 2 от ППЗОВСРБ се налага, поради неточно препращане към акта на Министерския съвет - Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (отм., ДВ, бр. 36 от 2010 г). С цел яснота при прилагането се посочва относимата правна уредба  и изрично се определя, че военнослужещите имат право на отпуск за временна неработоспособност в размер, определен от военномедицинските експертни органи или от органите на експертизата на работоспособността в съответствие с наредбата на Министерския съвет по чл. 101, ал. 7 от Закона за здравето.  

2. В Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 145 от 2012 г.С оглед изложеното в т.1 се предлага и текстовете на ППЗРВСРБ да се приведат в съответствие с измененията и допълненията в ЗОВСРБ, /обн. ДВ бр.23 от 2021 г./ относно новата структура на БА и длъжностните лица в командната верига.

Отделни разпоредби в посочения акт на Министерския съвет /§ 2, т. 3-12 от проекта на ПМС/ следва да се синхронизират и с новата редакция на разпоредбата на чл. 30 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн. ДВ бр. 109 от 2020 г.), в която след изменението й, беше предвидено ново основание за прекратяване на договора за служба в доброволния резерв – поради изтичане на уговорения срок, което води до необходимост да се прецизират съответните текстове, в които са уредени конкретните процедури за прекратяването на договора. 

3. В Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, приет с ПМС № 316 от 2020 г., в Правилника за прилагане на Закона за военната полиция, приет с ПМС от 2017 г. и в Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България, приета с ПМС № 278 от 2010 г. 

В посочените актове на Министерския съвет е отразено взаимодействието между структурите на Българската армия, които съществуват до 01.09.2021 г. Предвид гореописаните промени в ЗОВСРБ, обн. ДВ бр.23 от 2021 г.  се предлагат изменения в конкретни разпоредби, които водят до привеждането им в съответствие с новата структура и командна верига в Българската армия.

 

 


Дата на откриване: 30.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари