Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

През учебната 2021/2022 година предстои въвеждането в V клас на нов учебен предмет – „Компютърно моделиране и информационни технологии“, което налага и въвеждането на необходимите разпоредби, свързани с него.

Поради необходимостта от полагане на различни видове изпити по предметите от профилираната подготовка, съставени от отделни модули, се налага за прецизност добавяне „модул“ в отделни текстове от наредбата.

С оглед на въвеждане на новата образователна структура и спецификата на обучението по различните учебни предмети се появява необходимост от допълнително разгръщане на скалата за превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап.

Опитът в условията на обучение от разстояние в електронна среда постави на дневен ред необходимостта и от изрично уточнение, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат присъствено в училище.

Провеждането на националните външни оценявания откроиха и някои предизвикателства, свързани с:

o          организацията, което изисква допълнително уточнение кога се създават комисии по засекретяване и разсекретяване, какви лица не може да са квестори, както и, че онлайн достъп по защитен канал до местата за подготовка и за провеждане на изпити се предоставя при възможност, тъй като в част от училищата информацията от видеонаблюдението се съхранява на запис;

o          отразяването на резултатите от оценяването, като се въвежда изискване максималният брой точки на всеки от изпитите от НВО да е 100. И в настоящия момент съществува текст, който е юридически и научно коректен, но създава трудности за системата при прилагането му и това налага предложението за изменение.

Урежда се и въпросът с мястото и начинът на отразяване на положените приравнителни изпити от ученици, които след завършен VII клас идват от чужди образователни системи и ги няма в регистрите на системата, а участват в приема в VIII клас.


Дата на откриване: 26.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 август 2021 г. 09:34:56 ч.
galimar

предложение за допълване на Наредба 11 - относно изпити за промяна на годишна оценка

Във връзка с обстоятелството, че все още висшите учебни заведения в Република България не са предоставели информация относно начините за балообразуване за отделните специалности при кандидатстването за академичната 2022-2023 г., както и предвид неяснотите относно прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, завършващи гимназиален етап през учебната 2022/2023 и явяващи се първите випуски, които завършват по новия Закон за училищното и предучилищното образование, бих предложила в допълнителните разпоредби на Наредба № 11 на МОН да бъде добавен нов §1в със следното съдържание:

„Изпитите за промяна на годишна оценка за ученици, завършващи първи или втори гимназиален етап през учебната 2022/2023 година или през 2023/2024 година могат да бъдат проведени и след приключване на учебните занятия за съответния етап - след Х клас за изпитите по учебните предмети и/или модули от първа гимназиална степен и след ХII клас за за изпитите по учебните предмети и/или модули от втора гимназиална степен/.