Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, са настъпили промени в Закона за предучилищното и училищното образование, в Закона за професионалното образование и обучение и в други  нормативни  актове, както и функционални предложения, постъпили от експерти и директори на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

Целите, които се поставят с основните изменения на Наредбата, са свързани с  актуализиране на документите в съответствие с нормативните изменения и по-голяма оперативност при работа с информацията и документите.

Основните изменения се изразяват в:

– въвеждане на нови варианти на протоколи за отразяване на резултати от изпити на ученици

– обособяване на Удостоверение за завършен първи клас

– синхронизиране с други държавни образователни стандарти.

Очакваните резултати от предлаганите промени са: по-добра оперативност и оптимизация на работата с информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 26.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.8.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 август 2021 г. 13:43:57 ч.
galimar

задължително въвеждане на електронен дневник

Здравейте,

предвид дистанционното обучение и невъзможността да се попълват своевременно на хартия дневниците, както и бележници на учениците и с оглед необходимостта от периодична комуникация към родителите, предлагам електронните дневници да станат задължителни, считано от началото на учебната  2021/2022 година. Предвид, че почти всички училища в страната отдавна са преминали към този начин на информиране, нормативно ще се създаде стимул на позабавилите се в това отношение.

Предложението е: 

В §4 на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 да се добави нова т.4 със следното съдържание:

В Приложение № 2 към 7, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред № 15, в колона № 8 думите „електронен/хартиен“ се заменят с „електронен“.

2. На ред № 16, в колона № 8 думите „електронен/хартиен“ се заменят с „електронен“.

3. На ред № 17, в колона № 8 думите „електронен/хартиен“ се заменят с „електронен“."

В Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 8 се създава нов параграф със следното съдържание:

"§ ..От учебната 2021/2022 г. дневниците, посочени в приложение № 2, редове 15, 16 и 17  се водят задължително в електронен вид."