Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на Общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори

Натрупаната практика в прилагането на Наредба № 847 показва, че уредената с тази наредба национална процедура за предоставяне на достъп до пазара не отговаря на динамиката и конкурентните условия, в които се развива гражданското въздухоплаване.

Провеждането на конкурс при условията и по реда на Наредба № 847 отнема месеци, като процедурата може да надхвърли по продължителност един ИАТА сезон. В резултат въздушните превозвачи, които имат интерес да експлоатират нови въздушни линии, не могат да използват благоприятния за тях момент за започване на експлоатацията.  Косвено това води до пропуснати ползи както за заинтересованите авиокомпании, така и за пътниците, които не получават новите възможности за пътуване на един по-ранен етап.

С предлаганото изменение и допълнение на Наредба № 847 се цели оптимизиране на националната процедура и съкращаване на продължителността й. С предложените промени се предвижда сроковете за провеждане на процедурата да се съкратят с около 2 месеца.

На първо място, с измененията се предвижда отпадане на изискването при провеждането на конкурса комисията да съставя предварителен протокол за резултатите от своята работа. Направеният анализ показва, че този етап от конкурсната процедура необосновано я усложнява и удължава. Изготвянето на предварителен протокол, от една страна, не прави процедурата по-прозрачна, защото резултатите от работата на комисията са описани и в заключителния протокол. От друга страна, кандидатите по никакъв начин не са ощетени, тъй като в Наредбата № 847 са предвидени възможности комисията по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, като при необходимост да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в заявлението. С предлаганото изменение се очаква конкурсната процедура да се съкрати с почти един месец.  

На второ място, изменението предвижда съкращаване на срокове на отделни елементи от конкурсната процедура. Практическият опит от прилагането на процедурата, особено през последните няколко години показва, че това е възможно, като в резултат продължителността на конкурса може да се съкрати приблизително с още един месец.

На трето място, с измененията се цели прецизиране на текстове и отстраняване на някои технически неточности и грешки.

Предлаганите конкретни изменения и допълнения в Наредба № 847 и мотивите към тях са следните, изложени в хронологичен порядък:

С § 1 се предлага изменение в чл. 3, ал. 1, т. 9 като досегашният текст на чл. 3, ал. 1, т. 9 - „предварителните и заключителните протоколи на комисията“ става „протокола на комисията по чл. 16, ал. 2“.

Промяната се налага във връзка с предложението за отпадане на предварителния протокол от работата на комисията, която провежда конкурса и поради отмяната на чл. 17.

С § 2 относно чл. 8, ал. 5 се предлага думите „датата на провеждане на конкурса“ да се заменят с „датата на отваряне на заявленията“.

Промяната се налага с цел прецизиране и по-голяма яснота, доколкото изразът „датата за провеждане на конкурса“ не е коректен. Конкурсът е процес с продължителност от няколко месеца, а неговото начало е датата на отваряне на заявленията. В тази връзка трябва да бъде прецизирано, че публикуваната информация съдържа датата на отваряне на заявленията.

С § 3 относно чл. 9, ал. 2 се предлага след думите „входящ регистър“ да се добавят думите „на ГД ГВА“.

Промяната се налага с цел уточняване на субекта, извършващ действията, свързани с базирането и поддържането на регистъра на конкурсната процедура. Практиката от провеждането на конкурси сочи, че е по-целесъобразно входящият регистър да бъде открит и да се поддържа от ГД „ГВА“, защото заявленията за участие в конкурса се подават в ГД „ГВА“ и цялата кореспонденция на конкурсната комисия с кандидатите се води от председателя на комисията, който е служител на ГД „ГВА“. Прецизирането на този елемент ще подобри организацията на работа и ще спести време.

С § 4 относно чл. 11 се предлагат следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „10 дни след приключване на срока“ се заменят с „не по-късно от 3 дни след изтичане на срока“.

Промяната въвежда изискването заповедта за определяне на комисията да бъде издадена не по-късно от 3 дни след изтичане на срока за подаване на заявления за участие в конкурса, с което се съкращава срокът на процедурата. 

2. В ал. 4, т. 3 думите „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“ се заменят с думите „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Промяната се налага, тъй като Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси е отменен с § 3, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

С § 5 относнo чл. 12 се предлагат следните изменения:

1. В ал. 1 се заличават думите „и изготвя предварителен протокол за своята работа в срок до 20 дни“.

Промяната се налага във връзка с предложението за отпадане на изискването за изготвяне на предварителен протокол и отмяната на чл. 17.  

2. В ал. 6 думите „в срок до 10 дни“ се заменят с думите „в срок до 5 дни“.

С промяната се цели да се съкратят част от сроковете на конкурсната процедура. Считаме, че 5 дни са достатъчни за превозвачите да представят допълнителни доказателства за обстоятелствата, които вече са посочили в подаденото заявление. 

С § 6. относно чл. 13, ал. 2 се предлага думите „в 10-дневен срок“ да се заменят с „в 5-дневен срок“.

С промяната на текста се съкращават сроковете на процедурата. Когато се установи, че някой от документите по чл. 10 не е представен, комисията изпраща уведомление до кандидата и му предоставя възможност да го представи в 5-дневен срок от датата на получаване на уведомлението.

С § 7. относно чл. 16, ал. 2 се предлага ал. 2 да се измени така:

„(2) След извършване на оценка на всички представени заявления и допълнителни доказателства, ако такива бъдат изискани в съответствие с чл. 12, ал. 6, комисията съставя протокол за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на комисията и се представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в срок до 3 работни дни след съставянето му“.      

Промяната се налага във връзка с отпадането на предварителния протокол и с отмяната на чл. 17. С предложения текст се въвежда яснота относно процеса по изготвяне от комисията на протокола за резултатите от конкурса.

С § 8. се предлага чл. 17 да се отмени.

Предложението цели да се оптимизира и съкрати срока на конкурсната процедура. Отпада изискването за съставяне и публикуване на предварителен и заключителен протокол, като вместо това комисията изготвя и публикува на страниците на МТИТС и ГД „ГВА“ един заключителен протокол. Изготвянето на предварителен протокол необосновано усложнява и удължава конкурсната процедура. Изготвянето на предварителен протокол не прави процедурата по-прозрачна, защото резултатите от работата на комисията са описани и в заключителния протокол. Кандидатите по никакъв начин не са ощетени, тъй като в Наредбата № 847 са предвидени възможности комисията по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, като при необходимост да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в заявлението. С предлаганото изменение се очаква конкурсната процедура да се съкрати с почти един месец.  

С § 9. се предлага в чл. 18 думата „протоколите“ се замени с „протокола“. Редакцията се налага във връзка с предложението за отпадане на предварителния и съставяне само на един протокол, който комисията представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  

С § 10. се предлага в чл. 19, ал. 2 думите „при условията на чл. 11“ да се заменят с „по чл. 11“. 

Промяната се налага с оглед прецизиране, тъй като не извършването на преценката за съответствие, а назначаването на комисията е по чл. 11

Очакваните резултати от предложеното изменение и допълнение на Наредба № 847 са съкращаване на продължителността на конкурсната процедура с около два месеца и подобряване на редакцията на текстовете на наредбата с цел повече яснота.

Предложеният проект на наредба не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

Предлаганият проект на наредба е свързан с приемане на мерки на национално ниво с оглед осигуряване изпълнението на регламент. Поради това не е изготвяна и към този доклад не е приложена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз, но актът е съгласуван в рамките на Работна група № 9.

Съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за преговорите и прилагането на споразуменията относно въздухоплавателните услуги между държавите-членки и трети страни, всяка държава членка разработва национално законодателство, с което се осигурява разпределяне на правата на трафик между съответните въздушни превозвачи от Общността въз основа на недискриминационна и прозрачна процедура. Националните процедури на държавите членки и всяко тяхно последващо изменение се публикуват в Официален вестник на ЕС съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 847/2004. Именно такава процедура се изменя с настоящата наредба.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и доклада към него бяха публикувани за провеждане на обществени консултации на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, като срокът за провеждането на консултациите бе 14 дни. В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове е определен по-кратък срок за провеждане на обществени консултации, който е продиктуван от заявеното желание на авиационния бизнес за съкращаване на продължителността на конкурсната процедура. Както е посочено по-горе с проекта на наредбата се цели оптимизиране на националната процедура и съкращаване на продължителността й. С предложените промени се предвижда сроковете за провеждане на процедурата да се съкратят с около 2 месеца, като това се постига със съкращаване на сроковете за работа на комисията, определена със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която провежда конкурса. Изменяните норми са процесуалноправни, които не засягат интересите на авиационния бизнес и/или пътниците, а създават предпоставки за по-бързо получаване на достъп до пазара по договорена линия. Съкращаването на процедурата е в интерес както на авиационните превозвачи, така и в интерес на потребителите на авиационни услуги. С проектът не се създава режим, който да засегне неблагоприятно стопанските субекти, като не се създава допълнителна административна тежест и изискване за инвестиране на допълнителни финансови ресурси от страна на въздушните превозвачи.

 

Лице за контакт:
Ива Танева,
Главен експерт,
Отдел „Международно сътрудничество“,
Дирекция “Летателни стандарти”,
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
Тел.: 02/937 1070,
E-mail: itaneva@caa.bg
 

 


Дата на откриване: 16.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари