Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Целта на настоящото изменение и допълнение на Наредба № 16 е да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес (ОВ, L 408 от 4.12.2020 г.) (Делегирана директива (ЕС) 2020/1833), в частта ѝ относно превоза на опасни товари по вътрешни водни пътища (чл. 1, параграф 3 от нея).

Наредба № 16 е издадена на основание чл. 175а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване и съдържа правила относно условията и реда за превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешните водни пътища и за обработката им в българските пристанища, в т.ч. изискванията към консултантите по безопасността при превоз и обработка на опасни товари по вътрешните водни пътища.

С Наредба № 16 в националното законодателство са въведени и изискванията на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 260 от 30 септември 2008 г.). Съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета превозването на опасните товари по вътрешните водни пътища се осъществява в съответствие с изискванията на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища, така както е изменено.

Република България е страна по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон – обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.

Съгласно чл. 2 от Споразумението (ADN) неразделна част от него са Правилата към ADN, които включват предписания относно международния превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища и предписания и процедури относно проверките, издаването на свидетелства за одобрение, признаването на класификационни общества, дерогирането, специалните разрешения, контрола, обучението и изпитването на експертите. В чл. 20 от Споразумението (ADN) е регламентирана процедурата, по която се внасят изменения в Правилата към ADN. Периодичното изменение и допълнение на Правилата към ADN се прави с оглед адаптирането им към научния и технически прогрес, включително и развитието на новите технологии. Приетите по реда и при условията на чл. 20 от Споразумението (ADN) промени в Правилата към ADN влизат в сила за всички държави – страни по ADN, в това число и за Република България. Последните изменения на Правилата към ADN са в сила от 1 януари 2021 г.

Във връзка с актуализацията на Правилата към ADN през 2020 г. е приета Делегирана директива (ЕС) 2020/1833, като в чл. 1, параграф 3 от същата се посочва приложимата редакция на правилата към ADN –  редакцията на правилата, която е в сила от 1 януари 2021 г.

Предвид на гореизложеното, с § 1 от проекта се предлага изменение на чл. 9, ал. 2 от Наредба № 16, с което се посочва актуалната, приложима след 1 януари 2021 г. редакция на Правилата към ADN.

На следващо място, с § 2 от проекта се предлага допълнение на § 1а от Допълнителните разпоредби на наредбата, с оглед изпълнение на изискването на чл. 2, параграф 1 от Директива (ЕС) 2020/1833.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., изм. бр. 41 от 2021 г.) е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на европейското право. Приложено е и становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Приемането на предложения проект на наредба не изисква осигуряване на допълнителни финансови средства за прилагането му.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 – 4 от Закона за нормативните актове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища са проведени обществени консултации. За целта проектът и мотивите към него са публикувани на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с тях и да представят писмени предложения или становища по проекта на нормативен акт в 14-дневен срок от публикуването.

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено, че публикуваният за обществено обсъждане проект на наредба включва разпоредби, които имат технически характер и чрез тях се въвежда в българското законодателство чл. 1, параграф 3 от Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес (ОВ, L 408 от 4.12.2020 г.), който регламентира приложимата редакция на правилата към ADN – редакцията на правилата, която е в сила от 1 януари 2021 г., а Правилата към ADN, в приложимата от 1 януари 2021 г. редакция, вече са в сила за Република България като страна по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища и същите имат технически характер.

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева,
Старши експерт,
Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги”,
Изпълнителна агенция „Морска администрация”,
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg,
Тел.: 0879 829735.

 


Дата на откриване: 16.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари