Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и начина за разходване на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 56, ал. 1 и ал. 2, чл. 133, ал. 4 и чл. 103, ал. 2 от ЗФВС, във връзка с чл. 77 и чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 26 от Закона за нормативните актове и спазвайки принципите, заложени в чл. 6, ал. 3 и ал. 4 от Административно процесуалния кодекс, предлагаме на вниманието на заинтересованите лица в 30-дневен срок от обявяването на интернет страницата на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Община Кричим проекта на Наредба за реда и начина за разходване на публични средства за спорт, и за управление и учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти, собственост на община Кричим, считано от 13.07.2021 г., за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения на: e-mail: kmet_krichim@abv.bg; obs_krichim@abv.bg или в деловодството на Общински съвет и/или Община Кричим на адрес: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр. Кричим, п.к. 4220, пл. „Обединение” № 3


Дата на откриване: 13.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кричим
Дата на приключване: 12.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари