Обществени консултации

Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерството на образованието и науката организира обществени консултации на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027. Проектът на програмата е качен и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на Министерството на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg/100164 и на интернет страницата на програмата ИА ОПНОИР -  http://opnoir.bg/.

На посочените страници можете да намерите и информация относно общественото обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027, което ще се проведе на 28 юли 2021 г.

Проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г. е разработен, отчитайки основните предизвикателства във всички етапи и степени на образование, като предвидените дейности за подкрепа са насочени към намаляване дела на преждевременно напусналите училище, по-пълно обхващане на децата в предучилищно и началния етап на училищното образование, подкрепа за личностно развитие, подкрепата върху деца и ученици от уязвими групи. Програмата ще подкрепи ефективното прилагане на компетентностния модел, дигитална трансформация на училищното образование в т.ч. професионалното образование и обучение; подкрепа за ученици с таланти от училища, разположени предимно в селски и градски сегрегирани райони; насърчаване създаването и прилагането на култура за иновации, иновативни детски градини и училища; подкрепа за утвърждаването на алтернативен достъп към учителската професия. Чрез предвидените дейности ще се подкрепя по-гъвкаво планиране на професионалното образование и обучение, което адекватно отразява променящите се тенденции на пазара на труда, включително в развитието на дигитализацията и технологиите, бъдещето на професиите и тенденциите към зелена икономика и устойчиво развитие. Предвижда се подкрепа за повишаване на уменията, капацитета и непрекъснатата квалификация на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, преподавателите и образователните ръководители/мениджъри. В областта на висшето образование мерките са насочени към повишаване на обхвата и приложимостта на висшето образование и обвързване с потребностите на пазара на труда, студентски практики и развитие на предприемачески умения и преход към дуална система на обучение във висшето образование. Програмата ще подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища, включително повишаване на интереса и подобряване на условията за докторантски програми, свързани с нуждите на пазара на труда.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. съдържа четири приоритета:

Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“

Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“

Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“

Приоритет 4 „Техническа помощ“

Програма „Образование“ 2021-2027 г. се съ-финансира от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) и от държавния бюджет на Република България, като планираното европейско финансиране по Програмата възлиза на 1 538 837 265 лв. от ЕСФ+.


Дата на откриване: 8.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 
08 юли 2021 г. 16:11:34 ч.
joro112

професионално образование

За професиите водачи на превозни средства не са актуализирани ДОС следвайки образователните стандарти в ЕС. Неподходящо е в образователен стандарт да са включени удостоверения, график,картон, книжка и други документи ,които нямат отношение към образованието, уменията и знанията проверявани по време на изпитите. Защо националната агенция за професионално образование и обучение не наблюдават и не контролират ИААА ,които не се справят със съдържанието на изпитите по теория и законопроектите? ДОС трябва да е критерий за квалификацията на кандидатстващите за работа в транспортни фирми  водачи на леки, товарни и други превозни средства. Няма логика ИААА да съвместяват отговорностите за законопроекти и изпълнителна власт/ДАИ,организация и провеждане на изпити/. Защо няма разделение на властите?

09 юли 2021 г. 08:06:57 ч.
Aziti

Потенциал за развитие В цитат

Към диференциално и интегрално мислещиТЕ хора, определящи образователната среда в страната!

 

Основният приоритет за стимулиране на възможностите за учене на всички (в това число и на служителите в министерствата и на административни позиции) през целия живот е преизпълнен през последните години в пъти. Поколения наред излизат от образователната система с огромни пропуски и им е предоставена възможността да се донаучават по един или друг начин сами по желание или по принуда. Много от тях дори ще се пенсионират без дори да са открили или признали пред себе си пропуските и с огромен недоразвит потенциал, ощетявайки обществото и себе си. Но това е друг въпрос и не е обект на този документ!

 

Моля всички служители, които изработва стратегически и или други документи, и или имат потенциала един ден да изготвят такива, да преминат през обучение "Как се цитира?!". "Вярвам само на статискиката, която сам съм фалшифицирал", казват познавачите на статистикаTA-стъкмистика. Моля в горния документ да споменете и страницата, където можем да намерим цитираните данни и факти и точното наименование на документа (както и линк, ако има такъв). Благодарим Ви предварително!