Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

С проекта на наредба се цели да бъдат намалени неудобствата и затрудненията, които хората, живеещи извън областните градове, срещат при провеждане на обучението и практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Понастоящем съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите “В”, “С”, “D”, “Ттм”, “В1”, “С1” и “D1” се провежда на пътищата в населено място, което е областен административен център на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит, както и в градовете Казанлък и Дупница за лицата, притежаващи разрешение за обучение съответно на територията на области Стара Загора и Кюстендил. С проекта на наредба се предлага освен в областните градове, както и в градовете Стара Загора и Кюстендил, практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство да се провеждат и в градовете Гоце Делчев и Петрич. Изискването практическите изпити да се провеждат в областните градове създава редица затруднения и неудобства за лицата, които се обучават и за тези, които извършват обучението. Това е така, защото, за да се подготвят достатъчно добре за изпита, кандидатите се обучават в областния град, в който ще се проведе изпита. Минималният брой часове при практическото обучение за управление на моторно превозно средство от категория “В” е 31 учебни часа. Съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 2 часа практическо обучение, т.е. при едно пътуване до областния град може да се управлява само 2 учебни часа. Това налага по време на обучението кандидатите да пътуват до областния център поне 10 пъти, което увеличава значително разходите за извършване на обучението и времето, необходимо за това. В допълнение съгласно чл. 10, ал. 6 от наредбата, когато кандидатът не е положил успешно практическия изпит, за повторно и всяко следващо явяване на практически изпит за категории “В”, той преминава допълнително обучение по управление – не по-малко от 4 учебни часа. Това на практика означава, че кандидатът и обучаващият пътуват до областния център поне 3 пъти (два за обучение и един за изпит).

Към настоящия момент не е възможно практическите изпити да се провеждат във всяко населено място, в което има необходимите за провеждането на изпита условия и подхода пътна инфраструктура, тъй като административният капацитет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е ограничен и времето необходимо за достигане до и връщане от отдалечените населени места би намалило значително броя на кандидатите, които могат да бъдат изпитани в рамките на работното време. Освен недостатъчният брой служители, проблем за пътуването до другите градове са и ограничените финансови ресурси на администрацията и техническата й обезпеченост (необходими са допълнително автомобили и средства за гориво). Постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” искания практически изпити да се провеждат и в други градове, различни от областните, по изложените по-горе съображения, бе извършена преценка за необходимостта да бъде предвидена такава възможност като изключение допълнително само за градовете Петрич и Гоце Делчев. Предложението практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства да се провеждат и в посочените градове е предвид голямото разстояние от тези населени места до Благоевград, както и трудната достъпност, поради лошия терен и недобрата пътна инфраструктурата. Същевременно броят на изпитаните кандидати от тези населени места е значителен.
 
С § 11 относно чл. 56 се предлага създаването на няколко нови основания за анулиране на резултати от изпитите. Това се налага, тъй като има случаи, в които се нарушават правилата за провеждане на изпитите и кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство получава резултат, който не отразява неговите знания (например, когато двама от кандидатите разменят тестовете си по време на изпита, което се установява впоследствие от видеозаписа от изпита).
 
Лице за контакти:
Славка Андреева
Началник на отдел „Водачи и безопасност на движението” в ИА АА
Тел. 02/ 9308837,
E-mail: s_andreeva@rta.government.bg


Дата на откриване: 29.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари