Обществени консултации

Наредба за изм. и доп. на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистр., първоначално определяне, поддържане на летат. годност, експлоатация на свръхлеки въздух. средства, обучение и изд. на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях (Наредба № H-1 от 9.01.2014)

            Измененията са свързани с необходимостта от актуализиране на съдържанието на наредбата с настъпилите промени в уредбата на Европейския съюз.

            Измененията в чл. 2, ал. 1 (§ 1, т. 1), чл. 43, ал. 2 (§ 9) и чл. 153, ал. 2 (§ 19) са свързани с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 2018/1139 от 4 юли 2018 относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Регламент (ЕС) № 2018/1139). Тъй като посоченият регламент отменя Регламент (ЕО) № 216/2008, се налага отменения регламент в препратките в наредбата да бъде заменен с действащия Регламент (ЕС) № 2018/1139.

            В чл. 2, ал. 2 (§ 1, т. 2), в който са изброени свръхлеките въздухоплавателни средства (СлВС), които използват за излитане и кацане помощни устройства, се създава т. 6, с която се регламентира нов клас СлВС, а именно Планери - клас (S). Целта е да се разшири обхвата на наредбата в съответствие с Приложение I, точка „д“ на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година и да се позволи осъществяването на контрол върху посочените СлВС. Понастоящем този клас СлВС не попада в обхвата на наредбата и ГД „ГВА“ в качеството си на орган, който изпълнява регулаторни и контролни функции на държавата за осигуряване на безопасността и сигурността на въздухоплаването, няма правомощия да осъществява контрол върху Планери - клас (S) по реда на наредбата.

            В чл. 5, ал. 1, т. 10, т. 11 и т. 12 (§ 2) се добавя препратка към приложение VIII, подчаст „Д“, раздел 3, SPO.SPEC.PAR.100, SPO.SPEC.PAR.105 и SPO.SPEC.PAR.110 от Регламент (ЕС) № 956/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета“. В него са посочени стандартите за оперативни процедури при парашутни операции, които трябва да бъдат спазвани.

           

            В чл. 8, т. 5 (§ 3) текстът се прецизира, като с оглед повишаване на нивото на безопасност, е необходимо системата за качеството да бъде одобрявана за всеки конкретен случай.

    В чл. 10, ал. 1, т. 1 и ал. 2 (§ 4) се предвижда възможността главният директор на ГД „ГВА“ да може да упълномощи друго лице“ да осъществява контролно правомощие, с цел постигане на оперативност и бързина при одобрението на „ръководител качество“ на лицето по чл. 5 от наредбата.

Предвидените изменения в чл.12, ал. 2 (§ 5), чл. 13 (§ 6) и чл. 15 (§ 7), касаещи изменение на срокове, целят внасяне на яснота при определянето на сроковете от страна на ГД ГВА за предоставената административна услуга. Така ще бъде осигурена възможност за по-задълбочена преценка на фактите и обстоятелствата по издаване на удостоверението за извършване на дейности по чл. 5.

            Предвидените изменения в чл. 12 (§ 5) предоставят възможност за предоставяне на срокове, които да бъдат съобразени със спецификата на исканите корекции. Това би оптимизирало процеса по издаване на исканото удостоверение. При определяне на срока за отстраняване на констатираните несъответствия ще може да се съобрази обема и сложността от корекции, които е нужно да се направят, евентуално при наличие на голям брой официални почивни дни и др. .Това ще създаде възможност за гъвкавост при определяне на срока на заявената административна услуга с цел успешното й приключване и предоставяне.

            В чл. 24 (§ 8, т. 1) към предвидените документи се предлага да се добави и удостоверение за летателна годност или друг равностоен документ, доказващ възможност за изпълнение на безопасен полет. Целта е да не се допускат до полети СлВС, които не притежават актуално удостоверение за летателна годност. По този начин се цели постигане на намаляването на инцидентите със СлВС.

В чл. 24 също така се предлага да се създаде ал. 2 (§ 8, т. 2) с цел да се регламентират полетите със СлВС с чужда регистрация, които нямат удостоверение за летателна годност, а притежават аналогичен документ (разрешение за полет).

                В чл. 43, ал. 2 изменението е само в наименованието на регламента, като в новия регламент се променя и номера на приложението. Текстовете по буква „б“ и „в“ са еднакви в предишния и в новия регламент. Съгласно чл. 2 на Регламент 2018/1139, ВС от Приложение I  попадат в обхвата на регламента, но за тях не се прилагат разпоредбите и правилата му за изпълнение (т.е. други регламенти на ЕС). Така за ВС, попадащи в обхвата на Приложение I се прилагат национални правила, които в случая са въведени с тази наредба. В този смисъл е и изричната разпоредба на чл. 2, т. 3 от , последен абзац от Регламент 2018/1139.

В чл. 45 (§ 10) се предлага изменение в две алинеи. В ал. 1,  т. 2, буква „б“ се предвижда да се заличат думите „качество и“, тъй като отпада необходимостта да се представя сертификат за качество. За потвърждаване на съответствието на ново СлВС с типовия сертификат е достатъчно да бъде представен сертификат за съответствие, издаден от компетентен орган на страната-производител. Буква „в“, подбуква „аа“ се прецизира, поради отмяна на наредбата (отм., ДВ бр. 7 от 2014 г.), към която препраща разпоредбата. Във връзка със зачестилите инциденти със СлВС, в ал. 1 се предлага да се  създаде т. 3, съгласно която към заявлението за регистрация на СлВС се прилага валидна застрахователна полица или застрахователен сертификат .От тях ще бъде видно, че заявителят е застраховал отговорността си към трети лица. Наличието на такава застраховка би довело до възможността за покриване на евентуални щети, нанесени на трети лица, при настъпване на инцидент със СлВС.

            В чл. 45, ал. 1 се предлага да се създадат т. 4 и т. 5, с които се предвижда въвеждането на задължение за лицето, което заявява регистрация на СлВС, да прилага към заявлението декларация, че е запознато с правилата за водене и съхраняване на технически документи на ВС и че разполага с актуални документи за летателна и техническа експлоатация на ВС. Измененията се предлагат въз основа на препоръки от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт,вследствие на извършени разследвания на инциденти със Сл ВС.

            Предвижда се чл. 45 да бъде допълнен с ал. 2, с която ще се осигури възможност в случай на отдаване на лизинг или наемане на СлВС, в договора изрично да са вменени отговорностите и задълженията на собственика и държателя му. Допълнението е в изпълнение на препоръка на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

            В чл. 71 (§ 11)  се предвижда издаването на удостоверение за летателна годност да може да се извършва и от оправомощено от главния директор на ГД „ГВА“ лице. Целта на допълнението е постигане на по-голяма оперативност при издаването на удостоверението.

            В чл. 74, ал. 1 (§ 12) се създава т. 6, съгласно която подателят на заявление за издаване на удостоверение за летателна годност на СлВС е длъжен да приложи към заявлението валидна застрахователна полица или застрахователен сертификат в потвърждение на това, че е застраховал отговорността си към трети лица. Допълнението е обусловено от необходимостта да се защитят правата и интересите на трети лица при евентуални инциденти със СлВС, за което е издадено удостоверение за летателна годност.

            В чл. 74, ал. 1 (§ 12) се предлага да се създадат т. 7 и 8. С тях се въвежда задължение при подаване на заявление за издаване на удостоверение за летателна годност на СлВС, собственикът, владелецът или държателят да прилагат декларация за това, че изпълняват отговорностите си по поддържане на летателна годност, както и декларация за комплектуване на ръководството за летателна експлоатация с наличното оборудване на конкретното въздухоплавателно средство. Цели се вменяване на отговорност на посочените лица по отношение на задължението за поддържане на летателна годност и към акуратно поддържане на ръководството за летателна експлоатация. Тези обстоятелства биха довели до оптимизиране на работата на инспекторите от ГД „ГВА“, свързана с издаването на удостоверение за летателна годност.

            В чл. 80 (§ 13) се предлага настоящият текст да стане ал. 1, като се добави изискването планът за техническо обслужване да съдържа всички повтарящи се сервизни бюлетини и директиви за летателна годност. Допълнението на текста е обусловено от факта, че е установено, че тези бюлетини и директиви не се включват при изготвянето на плана. По този начин ще се създадат условия за проследяемост на изпълнението им. Също така се създават ал. 2 и ал. 3, с които се задължава собственикът на СлВС да поддържа плана за техническо обслужването му в съответствие с изискванията на чл. 81 от наредбата. Допълненията на разпоредбата на чл. 80 ще осигурят възможност за проследяемост на дейностите по техническо обслужване и отразяването им в плана. Тези изменения и допълнения са в изпълнение на препоръка на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

            В чл. 81, ал. 2, т. 2 (§ 14) думите „одобрена по реда на част М, подчаст F на Регламент (ЕО) № 2042/2003 г. на Комисията” се заменят с „одобрена по реда на Част САО, на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи“.

В чл. 1 от  Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/700 на Комисията от 26 март 2021 година са определени измененията на Регламент 1321/2014. В чл. 1, т. 2 е посочено, че „всички одобрения, издадени в съответствие с подчасти Е и Ж от приложение I (част M), са валидни до 24 март 2022 г.“. Предвид това, че след 24.03.2022 г. организации, одобрени по Част М, Подчаст F (в българския превод Подчаст Е) няма да съществуват, е създадена преходна разпоредба (§ 21), с която се предлага организации за техническо обслужване, одобрени по реда нa част М, подчаст F на Регламент (ЕС) № 1321/2014 да могат да извършват техническо обслужване на СлВС до 24.03.2022 г.

 

В чл. 83 (§ 15) се предлага създаване на т. 7, с която се цели да се задължи собственика, владелеца или държателя на СлВС да извършва записи за изпълнение на предполетен преглед и зареждане на ВС с гориво и работни течности в дневника на СлВС. Изменението и допълнението е в изпълнение на препоръка на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, направена след извършване на разследване на инцидент със СлВС. С изменението се цели увеличаване на предпоставките за осигуряване на безопасност на полетите със СлВС.

В чл. 87, т. 6 (§ 16) с изменението се цели да се отрази актуализирането на отчета за маса и центровка в случай на промяна в конфигурацията и наличното оборудване на ВС. Изменението е в изпълнение на препоръка на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, направена след извършване на разследване на инцидент със СлВС. С изменението се цели увеличаване на предпоставките за осигуряване на безопасност на полетите със СлВС.

            В чл. 92, ал. 2 (§ 17) се прецизира препратката към актуалната разпоредба на наредбата, където е посочено необходимото съдържание на инспекционния доклад за конкретно СлВС.

            В чл. 94, ал. 1 (§ 18, т.1) се създава т. 7, с която се цели да се задължи собственика, владелеца или държателя на СлВС да поддържа наличието на предупредителни табели в съответствие с предписаните ограничения в ръководството за летателна експлоатация. Допълнението е в изпълнение на препоръка на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, направена след извършване на разследване на инцидент със СлВС. С изменението се цели увеличаване на предпоставките за осигуряване на безопасност на полетите със СлВС.

В чл. 94 се предлага създаване на ал. 5 (§ 18, т. 2), с която се цели да се осигури възможност за ГД „ГВА“ да не продължи валидността на издадено удостоверение за летателна годност, когато не са извършвани записи за извършено техническо обслужване и запис за пролетяно време в дневника на СлВС. С изменението се цели увеличаване на предпоставките за гарантиране на безопасност на полетите със СлВС, като се осигурява проследяемост на извършеното му техническо обслужване и пролетяно време.

В заключителната разпоредба са предвидени изменения в Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове (Наредба № 27). С изменението в чл. 62, ал. 1, т. 3 се цели намаляване на административната тежест за потребителите на административни услуги на ГД „ГВА“. В качеството си на административен орган ГД „ГВА“ може да се снабди по служебен път с документ за данъчна регистрация от Националната агенция по приходите. В чл. 66, ал. 2, т. 1 от Наредба № 27 е предвидено допълнение, което да внесе яснота, че копие на диплома за висше образование се представя само когато образованието е придобито извън територията на Република България. За наличието на диплома за висше образование, издадена от учебни заведения на територията на Република България, ГД „ГВА“ ще извършва служебна справка. Така се намалява административната тежест по отношение на потребителите на административни услуги, предоставяни от ГД „ГВА“. В чл. 66, ал. 2, т. 5 от Наредба № 27 се предвижда кандидатите за получаване на свидетелство на преподавател или инструктор да предоставят копие на документи за правоспособност по дадените инструкторски права, само когато той не е издаден от ГД „ГВА“. Когато документът за правоспособност е издаден от въздухоплавателните власти на Република България, ще бъде извършвана служебна справка, като по този начин ще се постигне намаляване на административната тежест за потребителите на административни услуги.

            С настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. се цели засилване на контрола върху експлоатацията на СлВС, с оглед зачестилите инциденти с такъв тип ВС.

Предложените изменения и допълнения няма да доведат до увеличаване на финансовите и други средства, необходими за прилагане на новите разпоредби.

            Предложените изменения и допълнения не противоречат на правото на Европейския съюз, тъй като нормативната уредба свързана със свръхлеките въздухоплавателни средства, е в компетентността на всяка една държава членка. В проекта не се въвеждат нови актове на ЕС, а се актуализират препратки към вече действащите.

            В резултат на предложените изменения и допълнения се очаква да бъде постигнато намаляване на инцидентите със СлВС и повишаване на нивото на безопасност на полетите с този тип въздухоплавателни средства.

            Проектът на наредбата, заедно с мотивите към нея, е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

Лице за контакт:
Милена Иванова
старши юрисконсулт
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
тел. за връзка: 02/9371075
е-mail: mivanova@caa.bg

 

 

 


Дата на откриване: 5.7.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.8.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари