Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България регистрационните знаци се определят от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), въз основа на посоченото в представеното заявление по ал. 2, като собственикът или държателят на въздухоплавателно средство (ВС) да могат да предложат регистрационни знаци, съобразявайки се с изискванията на наредбата.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България (Наредба № 7)  регистрационните знаци на всяко гражданско ВС, вписано в регистъра, се определят от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

В чл. 9, ал 2 от Наредба № 7 е регламентирано, че определянето на регистрационните знаци се извършва по заявление от собственика, владелеца или държателя на ВС, като собственикът, владелецът или държателят може да предложи регистрационните знаци, съобразявайки се с изискванията към тях, предвидени в наредбата.

Към настоящия момент при вписване на ВС за първи път в регистъра, собственикът, респ. държателят на ВС имат право да изберат свободен знак и съответно да получат разрешение от ГД ГВА за вписване на ВС в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България с избрания от тях знак. Също така ГД ГВА може да откаже вписването на заявен знак при условията на оперативна самостоятелност.

Наредбата не урежда понастоящем забрана за използването на неприлични, осмиващи и опозоряващи знаци, тъй като използването на комбинации от три или четири букви може да има различни тълкувания и асоциации у заявителите.

Следва да се отчита и факта, че на различни езици и диалекти определени комбинации от букви за даден регистрационен знак може да имат различен смисъл, който да е осмиващ, опозоряващ, обществено неприемлив или несъвместим с националната чест на българския народ, но ГД ГВА да не го оцени като такъв към момента на заявяването му.

Като пример може да се посочи комбинация от букви на политически партии и лица и/или групировки, които за един собственик да са подходящи за използване, но за друг да са неприемливи, осмиващи и опозоряващи, заради различни разбирания, интереси и идеологии.

Смисълът на новата разпоредба е да се даде възможност в определени ситуации, след изрична молба от новия собственик/държател на ВС, в която са описани мотивите за исканата промяна, да се смени регистрационния знак на ВС.

Въвеждането на тази разпоредба не предполага възможност всяка подадена молба да бъде удовлетворена, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от наредбата ГД ГВА определя регистрационните знаци и има правомощието да не разреши промяната.

Предложението за изменение на наредбата е съобразено със законодателството и практиките в други въздухоплавателни администрации по света. В редица страни съществува практика за смяна на регистрационния знак на ВС, без нужда от представяне на мотиви и доказателства за искането. Доколкото броят на знаците е ограничен, смяната на регистрационен знак следва да се използва само при доказана необходимост, а не да се налага като практика. Доказването на необходимостта ще бъде в тежест на заявителя.

От страна на индустрията е заявено желание да бъде създадена такава възможност за промяна на регистрационен знак при определени обстоятелства. Съществува такава уредба в Канада, Австралия, САЩ и Великобритания. Предложението е съобразено със съществуващите правни норми по отношение на допустима промяна на регистрационен знак на ВС в други страни по света.

Според изискванията на Въздухоплавателните власти на Обединеното Кралство Великобритания, съдържащи се в официалната им страница, „комбинации, които могат да се считат за обидни, могат да бъдат изключени по преценка на Отдела за регистрация на самолети“.

Съгласно изискванията на Въздухоплавателните власти на Австралия, съдържащи се на официалната им страница, няма пречка по всяко време заявител да поиска смяна на регистрационния знак –„заявлението за промяна на марката трябва да бъде подадено предварително до CASA. Заявлението трябва да бъде получено от австралийския регистър на гражданските въздухоплавателни средства най-малко 14 дни преди исканата дата на влизане в сила на промяната на регистрационния знак.“

Съгласно изискванията на Въздухоплавателните власти на САЩ (FAA), съдържащи се на официалната им страница „за промяна на регистрационния знак на самолет, е необходимо да се изпрати писмо с искане за присвояване на различен регистрационния знак на самолета“.

Съгласно Canadian Aviation Regulations (SOR/96-433), каквато е приложимата канадска уредба „ако е издадено продължаващо удостоверение за регистрация по отношение на въздухоплавателно средство никое лице не трябва да премахва регистрационните знаци, показани на въздухоплавателното средство, освен ако министърът изисква регистрационните знаци да бъдат премахнати, защото са неприлични или притеснителни“.

При анализа на действащата национална уредба, касаеща определяне на критерии, даващи основание на длъжностни лица по регистрацията да откажат дадено вписване, може да направи извод, че такова правомощие е предоставено на длъжностните лица при вписването на дадени обстоятелства, обект на регистрация.

Такова правомощие се съдържа в чл. 12, ал. 4 от Закона за гражданската регистрация, съгласно който „ако избраното име на детето е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или несъвместимо с националната чест на българския народ, длъжностното лице има право да откаже вписването му в акта за раждане“.

Също така в чл. 31, ал. 2 от Кодекса за търговското корабоплаване е регламентирано, че „когато избраното име на кораба е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или несъвместимо с националната чест на българския народ, Изпълнителна агенция "Морска администрация" има право да откаже вписването му в регистровите книги по чл. 34.“

Наредба  № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България е разработена въз основа на създадените стандарти и препоръчителни практики на ICAO, респективно Приложение 7, предвид това, че България е страна, която е ратифицирала Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. Последното изменени на Приложение  7 е от юли 2012 г. (ICAO Annex 7, Sixth Edition July 2012). В последното изменение не са въведени изисквания, които да не позволяват смяна на регистрационен знак. Понастоящем уредбата допуска промяна на регистрационния знак при вписване на ВС от чужд регистър в националния.

Възможността за такова искане не би следвало да е неограничена. Предлага се, тя да не бъде допускана при наличие на наложен запор над него, с оглед гарантиране на сигурността на гражданския оборот.

Приемането на предложения проект на наредба не изисква осигуряване на допълнителни финансови средства за прилагането му, тъй като всички регламентирани в проекта на наредба дейности ще се извършват от служителите в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в рамките на утвърдения бюджет на дирекцията за съответната бюджетна година.

Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на директиви на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителната разпоредба от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

 

 

Лице за контакти:
Милена Иванова,
Старши юрисконсулт,
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
Тел.: 02/9371075,
Е-mail: mivanova@caa.bg


Дата на откриване: 30.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари