Обществени консултации

Наредба № Н-22 за установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози

Проектът на Наредба № Н-22 предвижда:

1. Промяна на заглавието на Наредба № Н-22, което да бъде съобразено с текста, който регламентира правното основание за приемане на наредбата, по-конкретно чл. 375, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) (разпоредбата е изменена с последната промяна на КТК (обн., ДВ, бр. 108 от 2020 г.)).

2. Обособяване на 2 (два) раздела: Раздел I. Общи разпоредби; Раздел II. Организация и осъществяване на контрола в 22 (двадесет и два) члена, допълнителна и заключителни разпоредби и 3 (три) приложения.

3. Определяне на условията и реда за установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози, съобразявайки смисълът, който се влага в тези понятия съгласно § 1, т. 11 и 17 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

4. Регламентиране на техническите средства, медицинските и лабораторните изследвания, които се използват за установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози от членовете на корабните екипажи и пилотите на кораби.

5. Определяне със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, на техническите средства (след като бъдат одобрени по реда на Закона за измерванията), с които се извършва проверката за употреба на алкохол от членове на корабните екипажи и пилотите на кораби.

6. Диференциране на методите за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техните аналози.

7. Определяне със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” на лабораториите и лечебните заведения (които имат удостоверение за регистрация от Изпълнителна агенция „Медицински надзор”), които могат да извършват лабораторните изследвания за употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози и медицинските освидетелствания на членовете на екипажа и пилотите на кораби.

8. Актуализиране на реда за организация и осъществяване на контрола по установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози, като се отчита спазването на действащите медицински изисквания в тази насока.

9. Регламентиране на лицата, които извършват контрола по установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози от член на екипажа на кораба и пилот на кораба и съставят актове за установяване на административно нарушение.

10. Създаване на определения за „наркотично вещество“, „аналог”, „алкохол”, „некачествена проба“, „невалидна проба”, „тест за проверка за установяване употребата на наркотични вещества или техните аналози”, „доказателствен анализатор за концентрация на алкохол в издишания въздух” и „концентрация на алкохол в кръвта изразена в „на хиляда” в Допълнителната разпоредба на Наредба № Н-22.

11. Осъвременяване на Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4 (Талон за медицинско изследване), Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2 (Протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за концентрацията на алкохол в кръвта или употребата на наркотични вещества или техните аналози) и Приложение № 3 към чл. 19 (Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или употребата на наркотични вещества или техните аналози) от Наредба № Н-22 с оглед актуалните медицински изследвания за установяване концентрацията на алкохол в кръвта или употребата на наркотични вещества или техните аналози.

Не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба, а приемането на наредбата не оказва въздействие и върху държавния бюджет.

Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на актове на вторичното право на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.

Целта на Наредба № Н-22 е да се определят условията и реда за установяване на употребата на алкохол или наркотични вещества или техните аналози от членовете на корабните екипажи и пилотите на кораби, съобразявайки установения със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите смисъл на понятията съгласно § 1, т. 11 и 17 и действащите нормативи за медицински изследвания за установяване концентрацията на алкохол в кръвта или употребата на наркотични вещества или техните аналози.

 

Лице за контакти:
Силвина Бакърджеива,
Главен експерт,
Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“,
Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
Тел.: 070010145,
Email: silvina.bakardzhieva@marad.bg.
 

 


Дата на откриване: 30.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 30.7.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 юли 2021 г. 11:41:00 ч.
joro112

Защо отдел транспорт?

Какво общо има здравословното състояние на водачите на МПС с квалификацията на "експертите"  по транспорта ? За да е експертна наредбата, трябва да има анализ  и синтез на мерките по света от специалисти с медицинско образование , влиянието на алкохола и забранените вещества върху човешкия организъм. Да приложат изследвания на лаборатории , мнение на специалистите , оборудване на лабораториите , които изследват кръвните проби. При средно 50 убити по пътищата , защо допустимата граница на алкохол в кръвта е 0,5 промила на хиляда, когато в съседни страни е 0,2 промила на хиляда, а страни от ЕС е нулева ? Отговорностите по транспорта са прекалено много и не се справят, за да могат специалистите по транспорта да се ангажират със странични дейности ,  като  регистрация на алкохол, забранени вещества, професионално образование по професиите водачи на МПС и други.