Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин, приета с Решение № 12 от 27.01.2021 г. на Общински съвет – Девин.

 

Срокът за обсъждане е 14 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване, тъй като се касае за изключителен случай, по смисъла на чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА. Мотивите за изключителност на случая са следните:

 

С проекта за изменение на наредбата, се коригира номерацията на част от нейните разпоредби – от Глава седма до Глава единадесета, поради погрешно изписване на тяхната поредност. Дублирането на едни и същи цифри на разпоредбите създава затруднения при прилагането ѝ.

 

С изменението ще се осигури точно прилагане на наредбата. Като допълнителен мотив за изключителността на настоящото изменение, е обстоятелството, че част от предложените изменения за коригиране на погрешната номерация засягат административно-наказателните състави на наредбата. Коректното им изписване ще осигури правилно прилагане на наредбата в частта относно административните нарушения и наказания.

 

Доколкото обществения ред в широк смисъл представлява сферата на дейност на държавните органи, то бързото и навременно приемане на Наредбата за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин, ще осигури нейното точно и непротиворечиво прилагане.

 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg

 


Дата на откриване: 29.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 13.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари