Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

Мотивът за изготвянето на проекта е необходимостта разпорeдбите на Наредба № 20 да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 на Комисията от 19 ноември 2019 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби, по отношение на изискванията за безопасност за пътнически кораби, осъществяващи вътрешни пътувания (ОВ, L 83 от 19 март 2020г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2020/411). 

Наредба № 20 е издадена на основание чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и съдържа правила за безопасност и стандарти за нови и съществуващи пътнически кораби, включително и високоскоростни пътнически кораби, плаващи под българско знаме и извършващи вътрешни превози. Наредбата се прилага и в случаите, когато кораби, плаващи под чуждо знаме, извършват вътрешни превози, както и в случаите, когато ро-ро пътнически кораби, независимо от знамето, под което плават, извършват международни превози по редовна линия от или за българско пристанище.

С Наредба № 20 в националното законодателство са въведени изискванията на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 163 от 2009 г.) (Директива 2009/45/ЕО), Директива 2010/36/ЕС на Комисията от 1 юни 2010 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби (ОВ, L 162 от 2010 г.) и Директива (ЕС) 2017/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ, L 315 от 2017 г.) (Директива (ЕС) 2017/ 2108).

В изпълнение на мярка № 88 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 30 на Министерския съвет от 14 януари 2021 г., изискванията на Наредба № 20 е необходимо да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2020/411.

Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 се прилага пряко във всички държави членки на Европейския съюз, считано от 19 септември 2021 г. и има за цел актуализация на техническите изисквания, определени в приложения I, II и III към Директива 2009/45/ЕО, в съответствие с препоръките от проверката за пригодност на Директива 2009/45/ЕО по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT).

С Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 е направена цялостна актуализация на приложение I към Директива 2009/45/ЕО, като:

1) приложението е преструктурирано в два раздела: единият се прилага за кораби, килът на които е заложен или които са били на сходен етап на строителството преди 19 септември 2021г., а другият се прилага за кораби, килът на които е заложен или които са били на сходен етап на строителството на, или след 19 септември 2021 г.;

2) в раздел 1 на приложението са направени актуализации, свързани с прилагането на Директива (ЕС) 2017/2108 и премахването на всички разпоредби за пътнически кораби с дължина под 24 метра, разпоредби за защитата от шум, процедури за теглене при извънредни ситуации, и изисквания за кораби, които използват горива с ниска пламна температура. На следващо място, в резултат на препоръките по програмата REFIT, актуализираните приложения I, II и III към Директива 2009/45/ЕО са включени в делегирания регламент, което намалява разходите на държавите членки за транспониране и ускорява процедурата на актуализация на техническите изисквания.

 Във връзка с гореизложеното, предложеният проект предвижда отмяна на приложенията към Наредба № 20 (приложение № 1 към чл. 13 „Изисквания за безопасност за новите и съществуващите пътнически кораби, които извършват вътрешни превози” и приложение № 2 към чл. 17 „Изисквания за безопасност към пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове по отношение на лица с намалена подвижност”), считано от 19 септември 2021 г., във връзка с прякото прилагане на приложение № I и приложение № III от Делегиран регламент (ЕС) 2020/411.

С проекта на наредба се предлага и извършване на техническа корекция, като навсякъде в наредбата думата „ненакърнено” се заменя с „неповредено (изправно)”, в съответствие с използваната терминологията в Кодекс за устойчивост в неповредено състояние, приет с Резолюция MSC.267(85) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 декември 2008 г., в сила за Република България от 1 юли 2010 г.(обн., ДВ, бр. 108 от 2020 г.)

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз   се прилага становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси. Предвид прякото прилагане на Делегиран регламент (ЕС) 2020/411, не е предвидено изготвяне на таблица за съответствие с нормите на правото на Европейския съюз.

Проектът на нормативен акт не оказва въздействие  върху държавния бюджет и за прилагане на новата уредба няма да са необходими финансови средства.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба, заедно с доклада към него, е публикуван за провеждането на обществени консултации на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на наредба и доклада към него и да представят писмени предложения или становища в 30-дневен срок от публикуването им. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

Лице за контакт:
Елеонора Караколева
старши експерт, ИА „Морска администрация“
тел. 0879829735
e-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg

 


Дата на откриване: 28.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари