Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В КОПИЯ, РЕПЛИКИ И ПРЕДМЕТИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за културното наследство изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 6 август 2019 г., са създадени нови чл. 177а – 177е, които съдържат изчерпателна уредба на изискванията, при които може да бъде издадено разрешение, както и основания за отказ за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. С предложените текстове освен административната процедура по издаването на разрешението по чл. 177, ал. 2 се регламентира и създаването на Специализирания експертен съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение или национално богатство в копия или реплики (СЕС), чиято дейност до момента се основаваше на цитираната Наредба. Променени са сроковете за разглеждане на документите от СЕС, за отстраняване на констатираните нередовности или непълнотите, както и срокът за издаване на разрешение или мотивиран отказ от страна на министъра на културата.

В съответствие с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в настоящите мотиви се посочват причините и целите на приемането на нормативния акт, както и информация, че за прилагането на новата наредба не са необходими финансови и други средства.

Очакваните резултати от прилагането на подзаконовия нормативен акт са да бъдат синхронизирани текстовете от Наредбата с тези от ЗКН, които са направени след последното изменение на подзаконовия нормативен акт,


Дата на откриване: 21.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 21.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари