Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. - Ангажиране, Овластяване, Развитие

В изпълнение на чл. 4 от Закона за младежта е изготвен Проект на Национална стратегия за младежта (2021-2030). Тя има за цел да дефинира основните и специфични цели и приоритети на държавната политика за младежта за периода 2021-2030 г., както и мерките за тяхното постигане. 

С оглед акцентиране върху фокусирани интервенции в проблемни за младежта области е изготвен съществено изменен проект на Национална стратегия за младежта (2021-2030 г.). Хоризонталният характер на младежката политика е инкорпориран под формата на общи подкрепящи мерки, част от обхвата на други секторни политики – образование, заетост, култура и здравеопазване. Подчертана е координационната роля на водещата ресорна институция - Министерство на младежта и спорта, и са предложени динамични механизми за проследяване на изпълнението и навременна актуализация на документа. 
 


Дата на откриване: 15.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 30.6.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 юни 2021 г. 19:24:47 ч.
SCOUTS

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СКАУТИ ВТОРА ЧАСТ

Продължение: 

-              При „Оперативна цел 4.2": Насърчаване на иновативни подходи в младежката работа“ предлагаме да се добави допълнителна дейност/мярка „ Прилагане на добри международни практики в младежката работа“ , а като индикатор може да се добави „брой младежки организации, клонове на международни младежки организации“ и „Брой младежки организации, работещи с международни партньори за прилагане на добри практики“

-              При „Оперативна цел 6.1": Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот...“ , моля да се отстрани допусната грешка и при четвъртия индикатор думата „срещу“ се замени със „за“.

-              При „Оперативна цел 6.4“ предлагаме да се избере единия от двата термина(синоними) „околната реда“ и „природата“ и да се ползва само той, а не да се получава изброяване на взаимозаменяеми синоними. Такова изброяване освен в името на оперативната цел има и във втория очакван резултат. Ние бихме предпочели да се ползва само „околната среда“. При третия и четвъртия индикатор на същата оперативна цел, за да стане смислово еднозначно ясно, предлагаме да се добави думата „опазването на“ пред „околната среда“

-              На стр. 33 в глава „Финансиране“, предлагаме второто изречение да се редактира така: „Средства могат да бъдат осигурени и чрез проектно финансиране от действащи Европейски фондове, Национални оперативни програми, програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, други програми на Европейския съюз, Съвета на Европа и други източници.“

-              На стр. 34 в глава „Индикатори“ предлагаме думите от последния ред “ в известна степен“ да отпаднат. Методологията на изработване на годишните отчети се очаква да се разработи така, че те да дават информация за резултатността и ефективността на провежданата политика.

-              На стр.36 в глава „Заключение“ предлагаме първото изречение да се редактира така: “От съществено значение за изпълнението и постигането на заложените цели на Национална стратегия на младежта 2021-2030 г. е сътрудничеството и партньорството на всички пряко ангажирани институции на национално, регионално и местно ниво с Националният младежки форум и представителите на младежките неправителствени организации. 

 

За нас е важно да видим в стратегията текстове които ясно заявяват:

- Силно признание на важната роля на Неправителствените младежки организации и адекватни мерки за подкрепа на тяхното устойчиво развитие;

- Националният младежки форум като чадърна организация за неправителствените младежки организации в България играе привилегирована роля като правителствен партньор в развитието и прилагането на политиките за младежта;

-  Признаване важната роля на младежките работници за изпълнение на стратегията. Установяване на рамки, програми и пътища за образование, обучение, изграждане на капацитет и професионално развитие на младежките работници въз основа на съгласуван набор от компетенции (например ценности, нагласи, умения, знания и критично мислене);

-   Ясно посочени ангажименти за координацията между различните министерства, агенции и други обществени органи, отговорни и работещи по въпроси засягащи младите хора;

-  Ясен ангажимент на държавата за приоритизиране изпълнението на стратегията,  изразено  в осигуряване на достатъчни ресурси, както по отношение на финансирането така и за изграждане на капацитет на човешките ресурси, ангажирани с разработване, реализиране и оценяване на младежките политики.

          Организация на бългсарските скаути

22 юни 2021 г. 19:51:31 ч.
SCOUTS

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СКАУТИ ПЪРВА ЧАСТ

Настоящият документ е изготвен във връзка с обществените консултации на Проекта на Националната стратегия за младежта 2021-2030. Мнението, изразено в него, се основава на професионалните изводи и теренните наблюдения на Организацията на българските скаути, свързани с някои от предизвикателствата за младите хора в България.

България не може да си позволи пропиляване на таланти, социално изключване или неангажираност сред нейната младеж. Младите хора не са само бъдещето на България - те са нейното настояще. От развитието на техния пълен потенциал и постигнат успех зависи просперитета на цялото общество. Младите хора имат основателни амбиции за своето настояще и бъдеще в България. От своя страна, България трябва да им предложи по-добри възможности за живот и да предприема действия предвид техните безпокойства.

Организация на българските скаути е удовлетворена да види в настоящия проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030 съсредоточаване върху цели и мерки, които са предназначени за постигане на положителна промяна, така че всички млади хора от различните райони на България да живеят пълноценно и здравословно, да постигат своя пълен потенциал и да са оправомощени и подготвени така, че да променят общността и държавата, така че България да има най-добрата среда за растеж, живот и удовлетворение. Въпреки това бихме искали да предложим няколко редакции на предложения текст:    -   В частта „Профил на младите хора в страната“, считаме, че е подходящо да се добави и текст, придружен от извадка от статистическа информация по отношение на процента на участие на младите българи в сдружения с нестопанска цел(младежки сдружения), съпоставена с нивата на участие в останалите европейски страни. Това според нас е най-уместно да стане в допълнение на информацията на стр.15 и стр.16 от проекта на стратегията „България остава на предпоследно място в ЕС по отношение на обществената  активност на гражданите и нивото на участие в доброволчески дейности“ . Считаме, че това е необходимо, за да може да се обоснове приоритизирането на изведените в стратегията цел 1, цел 3 и цел 4 и нуждата от устойчиво финансиране и активна подкрепа за изграждането на капацитет на младежките организации и младежките работници;  -   Текста на визията предлагаме да се редактира и да добие вида: „Способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитие на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят.“ С тази редакция освен стилистичната корекция с избягване на последователната употреба на синонимите „своя“ и „собствен“, както и добавянето на „да“ пред „допринасят“ , допълваме и определението „пълен“ за „потенциал“;   -   Навсякъде в текста( напр. стр.22, стр.23, стр.24 и т.н.), където са изписани „отговорни институции и партньори“ да се добавят и изброените като „други партньори“, а не да се посочват в отделен абзац, като допълващи и незначителни, неправителствените организации, младежките центрове и пространства, училищата и университетите. Предлагаме тук да допълним и пропуснатите „младежки работници“, които са основни гаранти за осигуряване високо качество на младежката работа. Допустима за нас е и друга редакция, в която се посочва една Отговорна институция – координатор, а после се добавя „Партньори за изпълнението на мерките:“, след което се изписват в един абзац всички останали институции и партньори;   -   Предлагаме редакция при „Оперативна цел 3.3:: Осигуряване на подкрепяща среда за младежките организации и популяризиране на ползи от тяхната работа“. В таблицата на стр. 26 , текста в графа „Очаквани резултати“ – по отношение на вторите мерки/дейности – „...и оптимизиране на процедурите за кандидатстване“, да се допълни с  с „Качествено и справедливо оценяване на проектните предложения“. В следващата графа „индикатори“ – да се добави индикатора „процентно съотношение между одобрените за финансиране проекти на младежки организации спрямо общия брой одобрени проекти“;   

22 юни 2021 г. 19:52:45 ч.
SCOUTS

СТАНОВИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СКАУТИ ПЪРВА ЧАСТ ДОПЪЛНЕНИЕ

-   При „Оперативна цел 4.1: Създаване на механизъм за разпознаване и развитие на младежка работа и разпространението й“ в графа „Очаквани резултати“ да се добавят резултати „Повишен брой младежки работници(професионални и доброволци)“ и „Установяване на рамки, програми и пътища за образование, обучение, изграждане на капацитет и професионално развитие на младежките работници“ . В графа „Индикатори“ да се добави „брой младежки работници участвали в обучения за повишаване на квалификацията си“, а в източници на информация да се добави „Национално представително ежегодно проучване“ и „Онлайн проучване сред младежките организации“.

28 юни 2021 г. 18:22:02 ч.
marti98

Становище на сдружение "Студенти в действие"

 

Настоящият документ е изготвен във връзка с обществените консултации на Проекта на Националната стратегия за младежта 2021-2030. Мнението, изразено в него, се основава на професионалните изводи на Сдружение “Студенти в действие”.

 

“Младежи са движеща сила, а не проблем”

 

Това е една от главните сили на Сдружение “Студенти в действие” и една от причините да продължаваме вече 3-та година да работим с български младежи и студенти. От 2018 до сега ние сме се фокусирали върху развиването на потенциала на младите хора, успехите във всички сфери на обществения живот и образуването на силно студентско общество в България. 

 

През годините, не един или два пъти, сме ставали свидетели на неглижиране на младежкия сектор и работа, стереотипизация на младите хора и недостатъчно възможности за тяхното лично и професионално развитие. Същевременно, ние знаем колко амбициозни и мотивирани са българските младежи и как ангажирането, овластяването и развитието ще им помогнат да разгърнат пълния си потенциал и да допринесат за развитието на държавата и общността.

 

 

28 юни 2021 г. 18:22:49 ч.
marti98

Становище на сдружение "Студенти в действие" - част 2

Поради тези и ред други причини смятаме гореизложения проект за Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. за изчерпателен и допринасящ за активното развитие на младежката общност. Абсолютно сме съгласни със заложените цели и принципи. Вярваме, че проектът допълва предишната Национална стратегия за младежта 2010 - 2020, като надгражда нейните позитиви и поправя негативите. 

 

Чрез добре определените характеристики на младите хора, както от демографски, така и от личностен аспект, ние от Сдружение “Студенти в действие” смятаме, че проектът ще даде конкретни, видими и лесно четими резултати. Индикаторите за количествен и качествен контрол ще спомогнат в това направление и ще позволят, както на институциите, така и на гражданския сектор, да следи дали целите на стратегията се изпълняват качествено.

 

 

28 юни 2021 г. 18:23:03 ч.
marti98

Становище на сдружение "Студенти в действие" - част 3

Въпреки гореизложените позитиви, бихме искали да предложим редакции на предложения текст: 

 

Политика основаваща се на равнопоставеност и приобщаване. Всяка секторна политика трябва да гарантира … независимо от неговия пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност …

 

В текста на политиката предлагаме да се добави и сексуална ориентация. Така ще бъдем сигурни, че политиките ще отразяват равнопоставеност и приобщаване и няма да дискриминират нито една общност.

 

С уважение за една по-сплотена младежка общност!

 

Сдружение “Студенти в действие”

 

29 юни 2021 г. 23:52:06 ч.
Leta Panayotova

Становище и препоръки от НЧ Бъдеще сега 2006 към Проект за Национална стратегия за младежта

СТАНОВИЩЕ и ПРЕПОРЪКИ

Изготвени от

екипът на НЧ Бъдеще сега 2006

По повод

ПРОЕКТ ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ 2021-2030

Настоящото становище е изготвено по повод обществените консултации на Проекта за Национална стратегия за младежта 2021-2030. НЧ „Бъдеще сега 2006“ извърши щателен анализ на документа в качеството си на младежка организация, работеща активно в младежкия сектор през последните 15 години. Екипът на читалището заявява своят принципна подкрепа за така изготвения Проект на стратегията. Смятаме, че подходът на изготвяне е правилен, структурата е ясна, целите и мерките обхващат най-значимите аспекти и специфики на сектора, разписаните резултати и индикатори са ясни, постижими и отговарят на нуждите.

Имайки предвид всичко гореспоменато, бихме желали да дадем следните препоръки и да обърнем внимание на следните части от така предложения документ:

  1. Цел 1 „Насърчаване на неформалното образование и обучение – да се добави Министерство на културата като отговорна институция. Причината е, че народните читалища са едни от средищата за неформално учене и са своеобразни центрове на неформалното учене. Читалищата действат под юрисдикцията на  Министерство на културата. По същата причина да се добавят „читалища“ в категорията „Други партньори за изпълнението на мерките“.
  2. Цел 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs) – липсват очаквани резултати и индикатори за втората част от Оперативна цел 2.2 (Разработване и прилагане на услуги за социално включване на младежи от групата  NEETs). Следва да се посочат очаквани резултати и индикатори за измерване.
  3. Цел 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора – липсват индикатори и очаквани резултати, свързани с „регулиране на творческите дейности“, попадащи в Оперативна цел 3.1. Смятаме, че тук правилно се визира Законът за доброволчеството и необходимостта от завършването му и създаването на необходимите нормативни актове за прилагането му. Предлагаме очакван резултат да бъде „Урегулиран процес за осъществяване на младежко доброволчество“, а индикатор да бъде създаването на съответния нормативен акт.
  4. Цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите – да се добавят читалищата в групата на „други партньори за изпълнение на мерките“, отново с напомнянето, че читалищата са особен вид институция, която съчетава пространство, общност и организация и действат по отделен нормативен механизъм (следователно не могат да се приемат под шапката на младежките пространства или НПО)
  5. Цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите – Оперативна цел 7.2. – в „Популяризиране и подкрепа на дейността на  младежките пространства, центрове и зони“ да се добавят „колективи и организации, работещи за младежко включване в културния живот. Така целта няма да се ограничава само до физически пространства, а ще включи и човешкия ресурс и множеството общности, които работят в тази посока без да разполагат с физическо пространство.

Гореспоменатите предложения и поправки имат за цел да допълнят документа и да доизяснят неговата посока. Искаме да направим, обаче, уговорката, че даденият документ би имал смисъл и стойност само и единствено, ако неговото изпълнение върви ръка за ръка с ясно разписана нормативна рамка на това що е то младежка работа, що е то младежки работник, младежко пространство и младежко доброволчество. Работата по изясняването на тези въпроси логично няма място в настоящия документ, но не бива да се забравя като необходимост и първа стъпка към успеха на така разписаната Стратегия.

 

Екипът на НЧ „Бъдеще сега 2006“

Лета Панайотова – секретар на читалището

 

30 юни 2021 г. 09:23:52 ч.
HAPPYKEY

Становище на Сдружение "Ключ към щастие"

Становище на Сдружение "Ключ към щастие"

Относно: Проект за Национална стратегия за младежта 2021-2030

Сдружение "Ключ към щастие" подкрепя проекта на Национална стратегия за младежта 2021-2030, Министерството на младежта и спорта. Смятаме, че посочените оперативни цели кореспондират с нуждите на младите хора в България.

30 юни 2021 г. 16:09:46 ч.
ИИИ

Предложения от Института за информални иновации - 1 част

Изх. № 202/29.06.2021 г.

ИИИ на 10 години

2021 – Международна година на

творческата икономика за устойчиво развитие

 

ДО

Министерство на младежта и спорта

Министерство на образованието и науката

Държавна агенция за закрила на детето

 

Относно: Проект на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2021-2030 (НСМ)

Заглавието на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2021-2030 „АНГАЖИРАНЕ, ОВЛАСТЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ» определя основните линии на политиките за целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот.

Един от основните принципи на държавната политика за младежта съобразно чл. 3  от Закона за младежта  (ЗМ) е «интеграция на политиките за децата и младежта», както и «свобода на сдружаване на младежите, свобода на младежките инициативи, самоуправление на младежките организации». Това налага в Националната стратегия за младежта 2021-2030 да се синхронизират нормите на всички български закони, отнасящи се до лицата на възраст от 15 до 19 г. , тъй като те се определят ралично в отделните закони.

По смисъла на Закона за закрила на детето (чл.2) «всяко физическо лице до навършване на 18 години» е дете.

По смисъла на Закона за младежта (§ 1) "младежи" са лица на възраст от 15 до 29 години включително.

Според  Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, чл. 8 ал. 2) «училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст», но фактически то продължава до навършване на 18-годишна, а понякога и 19-годишна възраст.

  1. В НСМ е дадена следната «Прогноза за брой млади хора 2020-2030 г. (НСИ)»

Възраст

2025 г.

2030 г.

 15-19 год.

347 484

336 145

Прогнозата показва най-голям дял на тази възрастова группа и повече от 1/3 от всички младежи.

Това означава, че в НСМ трябва специално да се включат «организирани младежки структури при условията и по реда на специални закони» (чл. 20 ал. 1 от ЗМ), а това са структурите на ученическото самоуправление във всяка паралелка в училищата като оформи за отстояване на колективните права на младите хора от 15 до 19 г. в съответствие с чл. 171 ал. 1 и 2, чл. 92 ал. 2 и чл. 267 ал. 2 от ЗПУО. Чрез дейностите на ученическото самоуправление се представят, защитават и развиват «интересите и потребностите на младежта» (ЗМ, чл. 17).

През 2016 г. влезе в сила не само ЗПУО, но и държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Наредба № 13, 21.09.2016 г.), в който бяха разписани целите, начините и формите на осъществяване, институционалните политики за подкрепа и рамковите изисквания за функциониране на ученическото самоуправление.

През 2017 г. Министерството на младежта и спорта подкрепи превода на европейски «Наръчник за ученици», подпомагащ ученическото участие и създаването на ученически организации.

През 2018 г. по поръчка на Министерство на образованието и науката беше създаден и разпространен до всички училища и центрове за подкрепа на личностното развитие в страната своеобразен наръчник „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”, който вече е достъпен и в електронен формат (http://www.mon.bg/bg/27).

30 юни 2021 г. 16:11:12 ч.
ИИИ

Предложения от Института за информални иновации - 2 част

Основен принцип, заложен при изпълнението на настоящата НСМ 2021-2030 г., трябва да бъде: Политика, насърчаваща участие и овластяване. Този принцип предполага предоставяне на възможности за качествено участие на младите хора във формирането, разработването, изпълнението и прилагането на младежките политики на национално, регионално и местно ниво. Той е заложен в Цел 3: «Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора» за «изграждането на демократичната култура и основни граждански компетентности».

Как следва да изглежда Оперативна цел 3.3.? Допълненията са в курсив.

Оперативна цел 3.3: Осигуряване на подкрепяща среда за младежките организации и популяризиране на ползи от тяхната работа.

Мерки / Дейности

Очаквани резултати

Индикатори

Източници на информация

Повишаване на капацитета и устойчивостта на младежките организации.

 

 

 

 

Стимулиране на активността на ученическото самоуправление в паралелките на учащите се от 15 до 19 г., създадени по ЗПУО.

Изготвени и разпространени насоки за създаване, функциониране и устойчивост на младежките организации;

 

Повишен капацитет и устойчивост на младежките организации и органите на ученическото самоуправление в паралелките на учащите се от 15 до 19 г.

Брой младежки организации, обхванати в дейности за повишаване на капацитета и устойчивостта

 

Брой младежи, участващи в ученическото самоуправление в паралелките на учащите се от 15 до 19 г.

Онлайн проучване сред младежките организации

 

 

 

 

Онлайн проучване сред органите на ученическото самоуправление в паралелките на учащите се от 15 до 19 г.

  1. Необходимо е в НСМ да се употребява възприетата в българската нормативна уредба терминология.

Оперативна цел 1.1: Мерки/Дейности: „Насърчаване на участието на младите хора в неформално образование и самостоятелно учене”.

Оперативна цел 1.2: Мерки/Дейности: „Създаване на инструменти за валидиране и разпознаване на умения, придобити в рамките на неформално образование, самостоятелно учене и на резулати от учене чрез опит”.

От 2015 г. „самостоятелното” учене е заменено с правилния термин „информално учене” в Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение и в  Закона за насърчаване на заетостта. Наложително е новият стратегически документ НСМ да използва утвърдената правно терминология.

С УВАЖЕНИЕ,                                                                           Д-Р ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА-ТЕЯ

Учредител и Председател на Настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации”

Фондация „Институт за информални иновации” (ИИИ) е юридическо лице с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя си поставя следните цели:

  1. Повишаване на общия иновационен потенциал на обществото през ХХІ век – „Златният век на ума” чрез информалното образование.
  2. Усъвършенстване на личността чрез стимулиране на нейната жизненост, развитие на уменията и повишаване на компетенциите й за реализация в социалната и професионалната сфери на информалната епоха.
  3. Съкращаване на пътя от креативното (информално) мислене през иновативната идея до практическата реализация на иновативни продукти и услуги. 

30 юни 2021 г. 23:49:26 ч.
nationalyouthforum

Становище Национален младежки форум Част 1

Становище на Национален младежки форумОтносно: Публично обсъждане на проект на Национална стратегия за младежта (2021-2030)Национален младежки форум приветства новия проект на Национална стратегия за младежта (2021-2030) и отчита, че са взети предвид качествените препоръки, отправени към текстовете на първия проект на стратегията по отношение на:    Европейското измерение на стратегията и синхронизирането и с Европейската стратегия за младежта и 11-те европейски младежки цели;    Осигуряването на подкрепа за работата на младежките организации и очертаване на ролята им в младежката политика;    Гарантиране на мерки за развитие на младежката работа в страната като ключов инструмент за подпомагане на развитието на младите хора;    Очертаване на мерки за подкрепа на ефективното участие на младите хора във вземането на решения на местно, национално и европейско ниво;Повишаване на достъпа до неформално образование и създаването на инструменти за валидиране на уменията и компетенциите, придобити от участие в неформално образование;

30 юни 2021 г. 23:52:12 ч.
nationalyouthforum

Становище на Национален младежки форум Част 2

За още по-качественото синхронизиране на Националната стратегия за младежта със стандартите в европейските политики за младежта и в съответствие с вече цитираните и в становището на НМФ по първия проект на стратегията документи: Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите; Проучването Българската младеж 2018-2019; Стратегията на Европейския съюз за младите хора 2019-2027; Декларация от 3-тата Европейска конвенция за младежка работа 2020, част от Председателството на Германия на Съвета на Европа и Европейския съюз; Стратегията на Съвета на европа за развитие на младежкия сектор 2030, приета с Резолюция CM/Res(2020)2; и стъпвайки на препоръките на доклада “Младежките политики в България - възможности и предизвикателства” НМФ (https://nmf.bg/2020/11/24/youth_report/ ), както и Декларация за младежките пространства от VIII Национална младежка среща „Младежки пространства“, бихме искали да отправим следните препоръки към:Оперативна цел 3.1: Повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хора, Мярка “Ангажиране на неорганизирани младежи в различни форми на гражданско участие, доброволчество и младежки дейности”Текстът на индикатор “Дял на млади хора, част от неформални групи” да се измени с “Дял на млади хора, част от неформални групи и младежки организации”.

Оперативна цел 3.1: Повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хораТекстът на мярка “Насърчаване на обмена на информация и сътрудничество между младежките организации, клубове и младите хора” да се промени с “Насърчаване създаването и развитието на младежки организации, клубове, структури и други.”

Цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащабДа се добавят следните текстове:

Оперативна цел 4.3:  Насърчаване развитието и работата на младежки центрове и младежки пространства.

Мерки: Осигуряване на административна и финансова подкрепа за създаването, развитието и работата на младежки центрове и пространства.

Индикатори: Брой младежки центрове; Брой младежки пространства;

30 юни 2021 г. 23:54:45 ч.
nationalyouthforum

Становище на Национален младежки форум Част 3

Национален младежки форум подкрепя и застава и зад становищата публикувани под новия проект на стратегия в портала за обществени консултации www.strategy.bg от НЧ Бъдеще сега 2006, Организация на българските скаути и Студенти в действие - организации членове на НМФ.Национален младежки форум счита, че младежките организации следва да се включват активно в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на Стратегията и да бъдат разпознавани като ключови партньори за постигането на устойчив прогрес в политиката за младежта и в тази връзка оставаме на разположение и ще следим последващите процеси след приемането на Националната стратегията за младежта (2021-2030)

Пълният текст на становището може да бъде видян тук:

https://drive.google.com/file/d/1snlAYeYgLtFXOKR1Q2mOVfAA77uDkgCq/view?usp=sharing