Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СОФИЯ (ОБН., ДВ, бр. 88 от 8.11..2019 г.)

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове (обн. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 87 от 9 октомври 2020 г.) е необходимо в чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника за устройството и дейността на Националния исторически музей – София (обн. ДВ. бр. 88 от 8.11.2019 г.) да бъде изписано допълненото наименование на Наредбата.

В чл. 11 от Правилника са посочени функциониращите към музея териториални структури, изнесени извън седалището и адреса на управление на музея. Предложението в чл. 11 да отпадне т. 5 ,,Църква ,,Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ със седалище с. Добърско, община Разлог, с адрес на управление с. Добърско, община Разлог, ул. Първа“ е направено във връзка с влязло в сила съдебно Решение № 176 от 20.12.2018 г.  по гр.д. № 5111 от 2017 г. на Върховния касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение осъжда Министерството на културата да предаде чрез НИМ (на когото имотът е даден със заповед № РД09-813/11.12.2007 г. на министъра на културата) на Църква ,,Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, с. Добърско, община Разлог владението на описания имот, при запазване на установения в НИПК режим за опазване на храма – стр. 310 по гр.д. № 1542/2012 г. на Разложкия районен съд.

Във връзка с влязла в сила Наредба № 1 от 16 февруари 2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности (обн. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2021 г.), която отменя Наредба № Н-3 от 3.12.2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на регистъра на движими културни ценности и изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове, следва в чл. 15 ал. 1, т. 2 и т. 3 от Правилника да бъдат изписани актуалните наименования на наредбите.

Във връзка въведените противоепидемични мерки и с допълнение в чл. 186, ал. 1 от ЗКН от 2020 г., следва текстът в чл. 18, ал. 1 от Правилника да бъде допълнен със следния текст ,,както и в изпълнение на противоепидемични мерки, определени със закон или въведени с акт на държавен орган“.

Във връзка с изменение на чл. 187, ал. 4 от ЗКН (ДВ, бр. 89 от 2018 г., бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), както и поради драстично намаляване на приходите на НИМ след обявяването на извънредно положение от март 2020 и продължаващата извънредна епидемична обстановка в страната, е необходимо да бъде изменен чл. 19, ал. 3 от Правилника, като в самия Правилник, а не в Заповед, както гласи сегашният текст на чл. 19, ал. 3, да се посочат определените категории посетители, които могат да ползват безплатен вход. Безплатен вход за посещение на ескпозицията на НИМ и неговите изнесени териториални структури се предвижда да имат лица, ненавършили 7-годишна възраст; служители на музеи и галерии; хора с увреждания и техните придружители (до 1 придружител на човек) и членове на Международния съвет на музеите (ИКОМ).

В тази връзка следва да се измени и чл. 19, ал. 4, като се предвижа лица навършили 7-годишна възръст, както и ученици и студенти да заплащат намалени цени на входен билет.


Дата на откриване: 8.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 8.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари