Обществени консултации

Проект на Закон за защита на конкуренцията

Законопроектът има за цел да допълни съществуващата нормативна рамка и да въведе инструменти и разпоредби за преодоляване на негативните последици от прилагане на нелоялни практики, както и превенция на едностранно поведение на предприятия, налагано на база диспропорции в пазарната сила. Цели се осигуряване на равнопоставеност на участниците в търговски преговори и създаване на ефективни механизми, приложими от националния орган по конкуренция, за прекратяване и превенция на лоши практики и едностранно поведение. Законопроектът цели да уреди и забраната на практики, представляващи явна злоупотреба, по смисъла на Директива 2011/7/ЕС относно закъснелите плащания по търговски сделки, в интерес на кредиторите и конкурентите, с оглед гарантирането на правилното функциониране на пазара и за насърчаване конкурентоспособността на предприятията.

 
Необходимостта от предлаганото изменение и допълнение на закона е обоснована от факта, че в сега действащата си редакция Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) не разполага с достатъчно ефективен механизъм, чрез който по безспорен начин да могат да бъдат преодолени проблемите на конкуренцията, възникващи вследствие антиконкурентно поведение на предприятията, които разполагат със значителна пазарна сила, без обаче тя да достига до степента на господстващо положение на съответния пазар и назрялата нужда от обхващане в закона и на тези проблеми на конкуренцията.
 
Предвид това обстоятелство и във връзка с необходимостта от създаване на законодателна рамка за осъществяване на последователна политика за защита на условията за конкуренция на пазарите на доставка, производство и дистрибуция на стоки или предоставянето на услуги е необходимо изменение на разпоредбите на ЗЗК, което да позволи ограничаването на поведението на разполагащите със значителна пазарна сила предприятия по отношение на зависими от тях търговски партньори. Това, само по себе си налага въвеждането на ограничения и по-строги правила и по отношение на предприятия, които, без да са с господстващо положение, притежават определена независимост на пазара.
 
В §1 на законопроекта се въвежда понятието "значителна пазарна сила".
 
В §2 се допълват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията да приема методики за извършваните производства.
 
В § 4 от проекта на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията, се променя и допълва Глава четвърта, която става: "Злоупотреба с монополно или господстващо положение, или значителна пазарна сила".
 
Предвижда се създаване на нов чл. 20а от ЗЗК. В ал. 1 се урежда легална дефиниция за наличието на "значителна пазарна сила" за предприятие на съответния пазар, а в ал. 2 се предвижда определянето на критериите за оценка на пазарното положение да се определят в Методика за извършване на проучване и определяне на положението, приета от КЗК.
 
Съгласно предложените промени значителна пазарна сила притежава предприятие, което не е с господстващо положение по смисъла на чл.20, ал.1, но с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия, може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй като негови търговски партньори - доставчици и купувачи са зависими от него.
 
Допълва се чл. 21, където е предвидена приложимостта на изброените забрани за поведение на предприятия, разполагащи с господстващо положение и към предприятията, разполагащи със значителна пазарна сила спрямо зависимите от тях доставчици или купувачи.
 
С легалното уреждане на понятието "значителна пазарна сила" ще се обхванат случаите, в които въпреки липсата на господстващо положение, определени предприятия  имат възможност да изкривяват нормалните пазарни отношения и да злоупотребяват с позицията си на пазара, прилагането на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с различни търговски партньори, като по този начин поставят контрагентите си в сравнително неблагоприятно положение, включително и посредством договорни срокове за плащане в нарушение на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно борбата със забавените плащания.
 
Измененията ще дадат възможност на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да се намеси с цел защита на конкуренцията и чрез производство по установяване на злоупотреба със значителна пазарна сила, да санкционира подобни практики, които могат да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията и да засегнат интересите на потребителите.
 
В §5 е предвидена промяната на разпоредбата на чл. 44, ал. 3. С тази промяна се допълват §2 и §4, относно чл.20а, ал.2, предвиждащи критериите за определяне, анализ и оценка на значителната пазарна сила на предприятията да се определят в приети от КЗК методики,
 
С §6 се предвижда създаването на чл. 72а и чл. 72б.
 
В предложения нов чл. 72а се определя срок от два месеца за приключване на проучването по установяване на злоупотреба със значителна пазарна сила. Предвижда се в случаи, представляващи фактическа и правна сложност, срокът да може да бъде удължен с 30 дни.
 
В предложения нов чл. 72б се предвижда прилагането на временни мерки, които Комисията да налага по искане на страните или по своя инициатива при съществуващ риск от сериозно увреждане на интересите на потребителите или на конкурентите. Предвиден е редът за изпълнение, срока и начина на обжалване на временните мерки.
 
За изпълнение на разпоредбите на законопроекта, в §8 от Заключителните разпоредби на закона е предвидено Комисията за защита на конкуренцията да измени Устройствения си правилник.
 
С §9 в Заключителните разпоредби на закона се определят механизма и сроковете за приемане на Методиките, предвидени в §2, относно чл. 8, т. 11. Предвидено е обществено обсъждане на проектите на Методики и публикуването им в Държавен вестник.
 
Промените, предложени в законопроекта, имат за цел осигуряване на ясна правна регламентация на актуална институционалната рамка по прилагане на закона, осигуряваща необходимата функционална подкрепа за ефективно осъществяване на общите правомощия на националния орган за защита на конкуренцията.
 
Законопроектът не препятства заинтересованите страни да изготвят доброволни кодекси за поведение, чиято цел по-специално е да допринасят за прилагането на правила за добросъвестно и лоялно поведение.
 
Промените не противоречат на европейското законодателство с оглед на това, че в чл. 3, параграф 2 от Регламент 1/2003г. на Съвета е предвидена възможност за държавите-членки да приемат и прилагат по-стриктно национално законодателство от разпоредбата на чл. 102 от ДФЕС, предвиждащо забрани и налагане на санкции по отношение на едностранно поведение на предприятия.
 
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията не въвежда европейски правни норми, поради което не се изисква изготвяне на справка за съответствие с европейското право.
 
Разпоредбите на проектозакона са в съответствие със Закона за електронното управление и наредбите към него.
 
С предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията не се предвижда пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
 
Приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, реално ще подобри конкурентната среда в България и ще спомогне да се повиши конкурентоспособността на българската икономика.
 
С приемането му се изпълнява и предвидената в РМС №180/2010 г. антикризисна мярка №48, относно въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара.
 
В допълнение публкуваме изготвената прдварителна оценка на въздействието на ЗЗК. 


Дата на откриване: 21.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 1.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари