Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи

Наредба № 5 е издадена на основание чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) и определя видовете корабни документи и изискванията, свързани с тях и с издаването им.

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 има за цел да приведе наредбата в съответствие с разпоредбата на чл. 73, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК), съгласно която когато прегледите по чл. 73, ал. 1 от КТК са извършени от признати организации, съответните свидетелства се издават от признатата организация, извършила прегледа. В тази връзка в проекта се предлагат промени в чл. 9, ал. 1, т. 1, свързани с реда за подаване на заявление за издаване на корабни документи, като се създава правна възможност за подаване на заявление до призната организация, ако дейността по издаване на корабни документи е включена в обхвата на оправомощаване на организацията от Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА). Съответно се допуска издаване на следните корабни документи от оправомощени от ИАМА признати организации: Международно свидетелство за тонаж (1969), Мерително свидетелство на кораби, с дължина, по-голяма от 24 m, Мерително свидетелство на кораби с дължина, по-малка от 24 m, както и на кораби, по-големи от 24 m, непопадащи в разпоредбите на Международната конвенция за тонажно измерване на корабите - 1969 г., извършващи международно плаване (чл. 22, ал. 4); Международно свидетелство за товарните водолинии (чл. 24, ал. 2); Свидетелство за безопасност на пътнически кораб (чл. 26, ал. 2); Свидетелство за специални изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби (чл. 26б, ал. 3); Свидетелство за безопасност на конструкцията на товарен кораб (чл. 27, ал. 2); Свидетелство за безопасност на оборудването и снабдяването на товарен кораб (чл. 28, ал. 2); Свидетелство за безопасност на радиосредствата на товарен кораб (чл. 29, ал. 2); Свидетелство за безопасност на товарен кораб (чл. 30, ал. 2); Свидетелство на кораб, опериращ в полярни води (чл. 30б); Документ за съответствие на компанията и временен документ за съответствие на компанията (чл. 32, ал. 3); Свидетелство за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването (чл. 33, ал. 5); Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт (чл. 34, ал. 2); Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние (чл. 35, ал. 2); Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване с отпадъчни води (чл. 36, ал. 2); Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяване на въздуха (чл. 36а, ал. 2); Международно свидетелство за енергийна ефективност (чл. 36б, ал. 2); Международно свидетелство за управление на баластните води (чл. 36в, ал. 2); Свидетелство за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари (чл. 42, ал. 2); Международно свидетелство за годност за превоз на радиоактивни товари (чл. 43, ал. 2); Международно свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химически товари в наливно състояние (чл. 44, ал. 2); Международно свидетелство за годност на кораба да превозва втечнени газове в наливно състояние (чл. 45, ал. 2); Свидетелство за право на кораба да превозва зърно в насипно състояние (чл. 46, ал. 2); Свидетелство за безопасност на високоскоростен кораб (чл. 47, ал. 2); Свидетелство за безопасност на кораби със специално предназначение (чл. 49, ал. 2); Свидетелство за годност на спомагателни кораби, поддържащи морски съоръжения (чл. 52, ал. 2); Свидетелство за безопасност на морска платформа (2009) (чл. 53, ал. 2); Свидетелство за безопасност на система за работа под водата (чл. 54, ал. 2); Морско трудово свидетелство (чл. 58а, ал. 3); Временно морско трудово свидетелство  (чл. 58г, ал. 2); Международно свидетелство за противообрастваща система и Записа за противообрастваща система към него (чл. 59б, ал. 2); Потвърждение на записа за противообрастваща система (чл. 59б, ал. 3); Свидетелство за инвентарния опис на опасните материали (чл. 59в, ал. 2); Свидетелство за годност за рециклиране (чл. 59г, ал. 2). С предложенията се създава също възможност оправомощени от ИАМА признати организации да заверяват свидетелство за безопасност на товарен кораб (чл. 30, ал. 5) и свидетелство за безопасност на кораби със специално предназначение (чл. 49, ал. 5).

На следващо място, с проекта на наредба се определя редът за издаване на следните корабни документи:

- свидетелство на кораб, опериращ в полярни води, коeто се изисква съгласно Международния кодекс за кораби, опериращи в полярни води, приет с Резолюция MSC.385(94) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 21 ноември 2014 г.  (обн., ДВ, бр. 7 от 2021  г.);

- документ за съответствие на корабния план за енергийна ефективност в съответствието с изискванията на Правило 22.2 на Анекс VI на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана със закон, (обн., ДВ, бр. 94 от 2004 г.);

- документ за съответствие - отчитане на разхода на течни горива в съответствието с изискванията на Правило 22а на Анекс VI на MARPOL  73/78.

В тази връзка се предлага създаване на чл. 85б, съгласно който морските кораби, опериращи в полярни води, се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и със свидетелство на кораб, опериращ в полярни води по чл. 30б, както и създаване на чл. 85в, съгласно който морските кораби с тонаж 5000 БТ и по-голям се снабдяват освен с документите, изисквани съгласно типа и района на плаване, и с документи за съответствие по чл. 77а., ал. 4-5.

На следващо място, с предложеното изменение на чл. 75, ал. 3 и чл. 76, ал. 4 в обхвата на оправомощаването на признатите организации се допуска да бъде включено утвърждаването на корабeн план за борба със замърсяване с нефт при аварии и корабен план за борба със замърсяване с вредни течни вещества при аварии.

С оглед уеднаквяване на използваната терминология, в § 3 от Допълнителните разпоредби на наредбата се предлага въвеждане на определение на понятието „призната организация”, в съответствие с дефиницията в § 1а, т. 38 от Допълнителните разпоредби на КТК: организация, която е призната в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (ОВ, L 131/11 от 28 май 2009 г.).

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото Европейския съюз,  поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с европейското право.

Приемането на наредбата не оказва въздействие върху държавния бюджет. След приемането на проекта на наредбата няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства за нейното прилагане.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба, заедно с доклада към него, е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 и доклада към него и да представят писмени предложения или становища в 30-дневен срок от публикуването им. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

 

Лице за контакт:
Eлеонора Караколева;
Старши експерт,
Дирекция „МНРК”,
ИА „Морска администрация”,
Телефон: 0700 10 145;
Е-mail: Eleonora.Karakoleva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 2.6.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.7.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари