Обществени консултации

проект на ИНСТРУКЦИЯ за изменение на Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти

1.     Причини, които налагат приемането на акта:

С последното изменение на Закона за военното разузнаване (обн. ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г.) е променено наименованието от служба „Военна информация“ на Служба „Военно разузнаване“ (Службата). Това налага изменения в подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността и функционирането на Службата. Новото наименование отразява по-добре дейността и определя мястото и ролята на Службата в единния централизиран разузнавателен процес, който се осъществява във Въоръжените сили на Република България.

Предвид гореизложеното се предприеха съответните действия за привеждане на Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти, в съответствие със Закона за военното разузнаване. За тази цел е изготвен проект на Инструкция за изменение на Инструкция № И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти.

С проекта се изменя наименованието на Службата в действащата Инструкция.

 

2.     Цели, които се поставят са:

Синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с действащия Закон за военното разузнаване.

3.     Очаквани резултати от прилагането:

С приемането на промените ще се синхронизира действащата инструкция с приетия и влязъл в сила Закон за военното разузнаване.

 


Дата на откриване: 27.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 26.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари