Обществени консултации

Проект на Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) разработи Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията. Съгласно чл. 38, ал. 4 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) когато комисията е сезирана с искане по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 9, председателят с мотивирано разпореждане може да откаже да образува производство, ако случаят не попада в обхвата на приоритетите за правоприлагане, определени с правила, приети от комисията и публикувани на нейната интернет страница. С чл. 38, ал. 4 от ЗЗК се транспонират разпоредбите на чл. 5, параграфи 4 и 5 на Директива (ЕС) 2019/633 и чл. 4, параграф 5 от Директива (ЕС) 2019/1. Правилата имат за цел да определят критериите и процедурата, при които Комисия за защита на конкуренцията (Комисията, КЗК) дефинира своите приоритети за правоприлагане и оценява дали подадено искане за образуване на производство по чл. 38, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 9 попада в обхвата на тези приоритети. Целта на определянето на приоритети е да се осигури ефективно използване на ресурсите на КЗК и насочване на усилията ѝ към предотвратяването и прекратяването на най-съществените нарушения на конкуренцията. С приемането на правилата ще се осигури също необходимата прозрачност в практиката на комисията при определяне на приоритети.


Дата на откриване: 20.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 3.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари