Обществени консултации

Проект на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата

С изготвения проект на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата се цели:

  • Инспектирането да обхваща резултатите от дейностите, осъществявани в институциите, свързани с прилагането на компетентностния подход и проследяване на индивидуалния напредък на децата и учениците, както и отражението на взаимодействията между участниците в образователния процес върху развитието на децата и учениците.
  • Областите за инспектиране да включват всички процеси, реализирани в институцията, резултатите от тях, взаимодействието между всички участници и заинтересовани страни в образователния процес, както и удовлетвореността им от него. В проекта на Наредба са определени три области на инспектиране с цел по-широк обхват на дейностите в институцията - образователен процес, управление, институционална среда. Акцентът при оценяването на посочените области на инспектиране е в резултатите от осъществяваните дейности в институцията. Т. е. при разработване на инструментариума за инспектиране следва да бъдат изследвани основно процесите и резултатите от тях в тяхната взаимовръзка.
  • Методиката на формиране на цялостна оценка на качеството на предоставяното образование от съответната образователна институция е описана детайлно, като са регламентирани периодите и условията за извършване на следващите инспекции съобразно получената оценка на качеството на предоставяното образование от съответната образователна институция. Регламентирано е, че утвърдените за всяка област за инспектиране критерии и индикаторите към всеки от тях, по които ще се извършва инспектирането през предстоящата учебна година, се публикуват на интернет страницата НИО в срок до 31 август, с което е дадена възможност за прозрачна и целесъобразна промяна на критериите в случаите на изменение или допълнение на нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и адекватното им прилагане.


Дата на откриване: 10.5.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.6.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари