Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите е разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на основание чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

С Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която е в сила от месец януари 2007 г., са създадени нормативни условия за цялостно паспортизиране на сградния фонд и на техническата инфраструктура - за нови и за съществуващи строежи.

На основание чл. 176а, ал. 7 от Закона за устройство на територията сроковете за съставяне на техническите паспорти за отделните категории съществуващи строежи, в т.ч. държавна и общинска собственост, се определят в наредбата по чл. 176а, ал. 6 от същия закон. От влизане в сила на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите през 2007 г. сроковете са променяни 3 пъти като основните мотиви за това са свързани с липсата на средства за съставянето на технически паспорти за съществуващи строежи.

С настоящото изменение на наредбата се предвижда срокът за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи - държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите - смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост да се измени като се удължи до 31.12. 2024 г.

Основна причина за това са множеството публикации и коментари в пресата и запитвания от граждани през последната половин година, които споделят, че в условия на висока степен на несигурност, породена от пандемията от COVID-19 и от извънредните последици от нея, няма да могат да се справят времево и финансово с крайния срок за съставяне на технически паспорти, който в действащата наредба е до 2022 г.

 


Дата на откриване: 29.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 31.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари