Обществени консултации

Проект на План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Доспат е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 23.04.2021 г. до 23.05.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg или в деловодството на общината до 23.05.2021 г., включително.
 
План за интегрирано развитие на Община Доспат за периода 2021-2027 г. вижте в прикачения файл.
В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Доспат (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.
 
Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Доспат е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Доспат е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.
 
Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 23.05.2021 г. вкл. на електронен адрес e-mail: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg или в деловодството на общината в сградата на Община Доспат на адрес: гр. Доспат, ул. „Кап. Петко Войвода“ № 3.
 
Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
 
В тази връзка Общинска администрация Доспат отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.
 


Дата на откриване: 23.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Доспат
Дата на приключване: 23.5.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари