Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност

Законът за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност се разработва във връзка с транспонирането на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

Директивата предвижда въвеждане на обща рамка за насърчаване на енергийната ефективност в Европейския съюз, за да се гарантира постигането на целта за двадесетпроцентно спестяване на първична енергия и да се създадат условия за допълнителни подобрения на енергийната ефективност след това.

Директивата е насочена към мерки, определящи изисквания за публичния сектор, както по отношение на реновирането на сградите в този сектор, така и по отношение на прилагането на високи стандарти за енергийна ефективност при закупуването на сгради, продукти и услуги.

Основната насоченост на Проекта на Закон е да допринесе съществено за постигането на целите на страната в областта на енергийната ефективност, намаляване потреблението на енергия и насърчаване подобряването на енергийните характеристики на сградите.

Основните нови положения са: разработване на Национален план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия; издаване на Сертификати за проектни енергийни характеристики; Енергийно обследване и сертифициране на съществуващи сгради (Сертификат за енергийни характеристики на сгради ще се издава за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 м2, като от 9 юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 m2); Независими експерти (Въвеждат се професия „оценител по енергийна ефективност на сгради” и „оценител по енергийна ефективност на промишлени системи”); Системи за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите за инспекциите (Всички издадени сертификати за енергийни характеристики през съответната година се подлагат на проверка).


Дата на откриване: 14.6.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 27.6.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари