Обществени консултации

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени в националните курорти, определени с решение на МС за селищни образувания с национално значение, и на морските плажове от органите на ДНСК

Проектът на Наредба е изработен на основание разпоредбата на 57а, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), който предвижда министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на туризма да издадат наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК.

С проекта се уреждат:

1. Влизането в сила на издадената заповед за премахване на преместваем обект, изпращането на покана за доброволно изпълнение, извършването на проверка по изпълнението на заповедта със съставяне на констативен протокол.

2. Действията по принудително изпълнение на заповедта, предварителното проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства; осъществяването на достъп до преместваемия обект, сключването на договор с избрания изпълнител, редът за съхранение на изнесеното движимо имущество и за окончателното почистване на терена от отпадъци, получени при изпълнението на заповедта за премахване.

3. Редът за събиране на извършените разходи по принудително премахване на преместваем обект и за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 418 от ГПК.

С проекта на наредба се урежда премахването на преместваемите обекти по смисъла на ЗУТ, които нямат характеристиките на строежи по смисъла на ЗУТ.

            На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, срокът за обществено обсъждане е 14 дни, предвид обстоятелството, че проекта на нормативен акт и придружаващите го мотиви вече е бил подложен на процедура по обществено обсъждане. Първото обществено обсъждане е направено в периода от 11.09.2020 г. до 12.10.2020 г. и в хода на провеждането му не са постъпили предложения и бележки. Същевременно е процедиран проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 16 от 2021 г.). В резултат на законовите промени са прецизирани разпоредбите на чл. 57а, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ, без това да се отразява съществено на възприетите решения с проекта на нормативен акт. След проведеното обществено обсъждане в периода от 11.09.2020 г. до 12.10.2020 г., в проекта на нормативен акт са направени и допълнения, които регламентират, предприетите действия за временно съхраняване на премахнатите преместваеми обекти.

 

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/ ,

както и на E-mail press@mrrb.government.bg


Дата на откриване: 14.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари