Обществени консултации

Проект на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

        На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове в предвид наближаване летния сезон и необходимостта от навременно стартиране на процедури в разрешителен режим със заплащане на съответни такси, част от които предложени за изменение с настоящия проект, в срок от 14 дни от публикуване на обявлението на интернет страницата на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.

 

*На 26 април 2021 г. са публикувани Допълнителни мотиви за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.


Дата на откриване: 9.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 23.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 април 2021 г. 23:14:05 ч.
София Консулт

Недопустимо е да се представя за консултация документ без материалноправно основание

Нито ЗНА, нито ЗМДТ, нито ЗМСМА уреждат правото на общината да издава разрешения за извършване на таксиметров превоз и останалите услуги, за които предвиждате такси.

Ето защо е необходимо в мотивите да посочите материалноправното основание за въвеждането на тези такси - например Закона за автомобилните превози или подобен.

В мотивите следва да посочите защо точно правите тези изменения в таксите. Споменали сте, че измененията се правят поради "необходимостта от прецизиране на действащите текстове, които да съответстват на приети изменения в по-горе стоящи нормативни актове". Кои са тези нормативни актове? Посочете ги, моля. 

Според мен областният управител следва да отнесе в съда като незаконосъобразно предлаганото изменение. 

Това е относно липсата на аргументи относно нормативното основание за въвеждането на подобин такси.

Втората ми бележка е относно предлагания размер на таксите. Предложението не е съобразено с изискванията на ЗМДТ и Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. В мотивите липсват каквито и да било аргументи за предлагания размер и доказателства, че таксите са разходоориентирани. 

Обърнете внимание на следното:

ЗМДТ, член 7. (Нов - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.