Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Перущица

Уважаеми граждани на община Перущица на основание чл.26, чл.28 от Закона за нормативните актове , във връзка с чл.77 от АПК, предлагаме на вниманието на  заинтересованите лица  в 30 -дневен срок считано от 05.04.2021г. за обсъждане, предоставяне на  становища , предложение и възражения настоящият проект на  НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица. Предложенията и препоръките по проекта могат да се подават в деловодството на Община Перущица или на e-mail: perushtitsa_ob@abv.bg в срок до 17,00 часа на 05.05.2021г./сряда/ 


Дата на откриване: 2.4.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Перущица
Дата на приключване: 2.5.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 април 2021 г. 16:20:00 ч.
София Консулт

Как се даказва наличието на преференция

В ал.3 - 6 са изброени хипотези на намаления и освобождаване от такси. По принцип подкрепям предложението, защото те има силно насочен социален елемент и насърчават раждаемостта. 

Съществен проблем възниква с ал.8: 

"Ал.8 За ползване на намаленията и освобождаването, родители или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружено с документи, доказващи преференцията."

При това предложение за редакция не е ясно при коя от хипотезите какви документи се представят. При 2 или 3 деца в едно детско заведение те са едни. При децата, чиито родители са с процент намалена работоспособност над 71%, за сираци , за децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия,за децата на загинали в изпълнение на служебен дълг, както и за деца със специални образователни потребности и деца с увреждания с определен процент те са други. При близнаци са съвсем други.

Предлагам в ал.8 да се уредят обстойно документите, които е необходимо да се представят при всеки от случаите по ал.3, 4, 5, и 6.

Липсата на подобна регламентация ще усложни както работата на администрацията, така и ще затрудни родителите. Вероятно някои от тях биха се и отказали да събират документи и биха предпочели да си плащат.

При уреждането на изискуемите документи следва да имате предвид разпоредбите на АПК: Чл. 36. (1) Доказателствата се събират служебно от административния орган, освен в предвидените в този кодекс или в специален закон случаи.

Също и на НАО:

Раздел II.

Служебно начало 
 
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) Администрациите са длъжни служебно да осигуряват всички издавани от тях документи, необходими за осъществяваното от тях административно обслужване.


 
 
 
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, осигуряват по служебен път документи, които са необходими на потребителя на административна услуга от други администрации, включително като вътрешни електронни административни услуги, които се предоставят по реда, установен в Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.