Обществени консултации

Проект на Постановление за допълнение на Класификатора на длъжностите в администрацията

С проекта на постановление се предвиждат допълнения в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА). 
Предлага да бъдат създадени длъжности „заместник главен директор на главна дирекция в Комисията за регулиране на съобщенията“ и „заместник-директор на дирекция в Държавна агенция „Електронно управление“, каквито към момента не са предвидени в КДА. Целта е да се осигури съответствие на подзаконовата уредба с настъпили промени в законодателството, както и да се подпомогне организацията и ефективността на осъществяваните дейности.
Приемането на предложените промени ще допринесе за изграждането на адекватна длъжностна структура, която да осигури успешното изпълнение на целите на двете административни структури.
 
----
Обществената консултация е прекратена. Проектът на акт не е внесен за разглеждане от Министерския съвет и не е приет.


Дата на откриване: 30.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.4.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 април 2021 г. 13:05:40 ч.
Служител ЕХ

Предложение

В КДА съществуват различни длъжности заместник-директор, като напр. "заместник-директор  на териториална дирекция на НАП" и "заместник-директор на дирекция в МВР". Това са многочислени дирекции и там заместниците имат ресори. Дирекция ЕСО в ДАЕУ също е с много щатни бройки, но други дирекции са със стандартна численост, напр. 11, 15, 19 щатни бройки. 

За да се предотврати назначаването на заместник-директори в структурни звена със "стандартна численост", където определено няма нужда от такива, предлагам да се направи уточнение, като напр. да се въведе описание и приложно поле на новата длъжност в НПКДА. 

23 април 2021 г. 13:18:15 ч.
София Консулт

Каква е целта - в безвремието да се назначи и бетонира някой политик на административна длъжност?

От няколко дни гледам тази публикация и се възмущавам, но все си мислех, че това предложение е несериозно и все не исках да пиша. 

Първо е малко несериозно някой да прави обществена консултация в настоящия момент. Както и да правя изчисленията вносител трябва да бъде някой друг министър. Затова процедурното ми предложение е да прекратите тази консултация. Едва ли има страшно наложителни основания да обявите подобна консултация точно сега и точно в този момент. Към всичко казано дотук да добавя е решението на Народното събрание от вчера за налагане на мораториум върху някои действия на правителството. При все, че те не засягат настоящия казус изглежда целта е набързо, между капките някой да бъде назначен на някаква длъжност. Макар че не попада в забраната от мораториума очевидно е, че има политически подтекст, който очаквано би предизвикал ответна реакция от едно следващо правителство. 

Предлагам да прекратите тази консултация и да я внесете отново, когато има ново правителство.

23 април 2021 г. 13:33:16 ч.
София Консулт

Незаконосъобразно е да създавате длъжност заместник-директор на дирекция

Предлага се създаване на длъжност заместник-директор на дирекция в ДАЕУ.

Обръщам внимание на разпоредбата на чл. 10, ал.1 от Закона за администрацията: "Административното ръководство на звената в администрацията се осъществява от главен директор - за главна дирекция, директор - за дирекция, началник - за отдел, и началник - за сектор. Главните директори могат да бъдат подпомагани от заместник главни директори."

Вижте колко ясно и категорично са регламентирани административните ръководни длъжности: 

- главен директор;

- директор на дирекция;

- началник на отдел;

- началник на сектор;

- заместник главни директори в главните дирекции.

Както се вижда изброяването е изчерпателно! Обърнете внимание - изчерпателно. Министерският съвет няма основание за създаване на други административни ръководни длъжности, освен тези. Други могат да бъдат създавани само със закон.

Видно е, че предложеното изменение в частта създаване на длъжност заместник-директор в ДАЕУ е незаконосъобразно, защото в изчерпателно изброените административни ръководни длъжности не съществува подобна. 

Предлагам предложението в тази част да отпадне. В по-общ план обърнете внимание и на други подобни, които досега са се промъкнали. Както е известно от правната теория наличието на един незаконосъобразен прецедент не е основание да се създават нови.