Обществени консултации

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.
НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.
Действащият документ на НСРР за периода 2005 – 2015 г. е приет от правителството през 2005 г. и е изиграл сериозна роля за насочване на националната политика за регионално развитие през периода на действие, който включва предприсъединителния период 2005 – 2006 и първия програмен период 2007 – 2013 г. НСРР е дала отправна насока и рамка за разработването на оперативната програма за регионално развитие (ОПРР), на документите за регионално развитие на регионално, областно и общинско ниво3, а също и на документите, подготвени във връзка с прилагането на политиката за сближаване в България за настоящия програмен период 2007 – 2013 г. Създаден е добър организационен и експертен капацитет в общините и областите, а също и в районите от ниво 2, а това е добра база за прилагане на политиката за регионално развитие.


Дата на откриване: 30.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 15.6.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари