Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 07.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес

Проектът на акт е разработен във връзка с необходимостта от допълнителна регламентацията по отношение изискването одитните комитети на предприятията от обществен интерес да изготвят и чрез своя председател да предоставят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори годишен доклад за дейността си съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 9 от Закона за независимия финансов одит.

Необходимостта от това произтича в резултат от установените през периода от първоначалното приемане на наредбата досега области от съдържанието на доклада, които следва да бъдат по-детайлно уредени.

Промените, които се предвиждат с акта са съобразени с предварително заявените позиции на заинтересованите лица – основно одитните комитети на предприятията от обществен интерес, като отделно проектът и мотивите към него ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за становища и предложения съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

С проекта се предлага актуализиране съдържанието на годишните доклади на одитните комитети до Комисията за публичен надзор над дейността на регистрираните одитори чрез допълнително детайлизиране на информацията по отношение изпълнението на ангажименти за съвместен задължителен финансов одит в предприятията от обществен интерес.

Очакваните резултати са свързани освен с постигане на по-пълно съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, така и с повишаване ефективността на работата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за постигане целите на възложените й от закона функции, както и с облекчаване работата на одитните комитети във връзка с докладването. Резултатите от прилагането на акта предполагат получаване на по-детайлна информация за анализ на пазара на услугите по задължителен финансов одит, както и установяване на практическите трудности за одитните комитети при осъществяване на тяхната дейност.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и с цел осигуряването на по-дълъг срок за изготвяне годишните доклади от одитните комитети в съответствие с промените, проектът на акт ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, заедно с мотивите към него, за срок от 14 дни.

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: d.kotzeva@cposa.bg

 


Дата на откриване: 12.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари