Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

1. С цел намаляване на регулаторната тежест върху бизнеса, със Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн. ДВ, бр. 2 от 2018 г.) се въведе възможност за удължаване на срока на валидност на разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, като за удължаване на срока на валидност на разрешенията не се изискват всички документи, които се изискват при издаване на ново разрешение. Условията и редът за тази процедура са разписани в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн. ДВ, бр. 38, в сила от 20 май 2018 г.). В тази връзка, след 20 май 2018 г. е възможно да бъдат подавани заявления за извършване на цитираната услуга. За услугата по удължаване на срока на валидност на разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, с § 8 от проекта на постановлението са предвидени съответните такси, които следва да бъдат заплащани.

2. С изменението на чл. 24, ал. 4 от Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 32 от 2016 г.) е въведен срок на валидност на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил. Това предполага извършването на нова административна услуга по преиздаване на удостоверенията след изтичането на срока им на валидност и изисква изразходването на допълнителен административен капацитет. В тази връзка се предлага § 4 от проекта на постановлението, с който се допълва разпоредбата на чл. 87 от Тарифа № 5.

3. С изменението на чл. 12 от Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 1 януари 2021 г.) е предвидено удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници да се издават от кметовете общините или от оправомощени от тях длъжностни лица В тази връзка се предлага § 7, с който се изменя и допълва разпоредбата на чл. 100 от Тарифа № 5, като отпадат таксите, събирани за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. С преходна разпоредба е предвидено § 7, т. 1-3 и 5 да влязат в сила от 1 януари 2021 г., така както е предвидено в Закона за автомобилните превози.

4. С § 3, § 4, § 5, § 7 и § 9 от проекта на постановлението са направени предложения за въвеждане на нови административни такси за предоставяните административни услуги.

С § 3 се въвежда такса за организиране и провеждане на изпит за водач на лек таксиметров автомобил, а с § 4 – за продължаване срока на: удостоверение за преминато обучение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и на валидността на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, както и за издаване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари.

С § 5 и § 7 от проекта на постановление се предлага за отразяване на други промени в обстоятелствата по заявление на превозвача, които подлежат на вписване в регистъра към лицензите за международен и обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, да се събира такса.

Издаване на дубликат на удостоверение за техническа изправност на ППС е нова административна услуга, въведена е с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, обн., ДВ, бр. 80 от 2020 г. Таксата за тази услуга е определена с § 9 от проекта.

5. С § 13 от проекта на постановлението се предлага да бъдат въведени такси за предоставяне услуги в съкратени срокове по някои видове административни услуги – 5 дни и 7 дни.

6. В чл. 24е от Закона за автомобилните превози е предвидено Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи пътна помощ. В тази връзка с § 15 се предлага да бъдат въведени такси за регистрация и издаване на удостоверение за извършване на пътна помощ и за вписване или отписване на превозно средство от регистъра.

7. С § 16 от проекта на постановление се предлага създаването на чл. 112з, съгласно който дължимите такси по глава трета от тарифата, които са за административно обслужване и извършване на процедури и се събират от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, да не подлежат на връщане. Независимо дали се издава административен акт или не, от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се извършва дейност. Горепосочените административни действия изискват изразходването на допълнителен административен капацитет, на допълнителни разходи за изработването на съответните документи, както и за поддръжка на база данни. С предложението се цели обезпечаване на труда на служителите и административните ресурси, дори и тогава, когато дадена административна услуга бива отказана, съобразно нормативните изисквания.

Размерът на таксите е определен в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, приета с Постановление № 1 на Министерския съвет от 2012 г.

С приемането на предложените допълнения в Тарифа № 5 се цели постигане на съответствието й с разходите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за извършване на услугите, в т.ч. необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностните лица с оглед на тяхната квалификация и изразходвано работно време.

Приемането на постановлението ще окаже пряко влияние върху държавния бюджет, което е отразено в одобрената финансова обосновка.

Проектът на постановление не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз съгласно чл. 35, ал 2, т. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът на постановление, докладът и частичната предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 30 дни.

Проектът на постановление е публикуван повторно за провеждането на обществени консултации за срок от 14 дни на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. По-краткият срок за обществено обсъждане се обуславя от това, че:

- в изпълнение на чл. 148, ал. 8 от Закона за движението по пътищата (изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 2018 г.) и чл. 20а от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (доп., ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) е въведена възможност за удължаване на срока на валидност на разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства. Предвид посоченото, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя административната услуга по удължаване на срока на валидност на разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства от 20.05.2018 г. До настоящия момент не се събира такса за извършваната услуга, въпреки че се изразходва допълнителен административен капацитет и ресурси;

- в изпълнение на чл. 24е от Закона за автомобилните превози (в сила от 07.07.2020 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя две нови услуги – регистрация и издаване на удостоверение за извършване на пътна помощ и вписване или отписване на превозно средство от регистъра. За тези услуги, които се предоставят от 07.07.2020 г., до настоящия момент не се събират държавни такси, независимо че  се изразходва допълнителен административен капацитет и допълнителни разходи за изработването на съответните документи, както и за поддръжка на база данни;

- проектът на постановление е бил вече публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни. Поради направените бележки по време публичното обсъждане относно техническите служби са направени изменения на първоначално публикувания проект, което налага повторното му публикуване за обществено обсъждане.

Резултатите от проведеното обществено обсъждане и становищата, постъпили в хода на съгласуването на проекта по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, са отразени в приложените към този доклад справки.

 

Лице за контакт:
Бисерка Куцарова,
Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване“,
Дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“,
ИА „Автомобилна администрация“
Тел.: 02/930 88 47,
E-mail: bkutsarova@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 9.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари