Обществени консултации

Изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кор

1. Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17.04.2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (ОВ, L 151 от 2019 г.) (Директива (ЕС) 2019/883) в българското законодателство, и

2. Осигуряване на ефективно прилагане на изискванията на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (обн., ДВ, бр. 101 от 2018 г.).

Директива (ЕС) 2019/883 отменя Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (Директива 2000/59/ЕО) и изменя Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки.

Основната цел на Директива 2000/59/ЕО беше да се съвместят интересите относно доброто функциониране на морския транспорт с тези, касаещи опазването на морската среда и прилагането на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокол от 1978 г. (конвенцията MARPOL) и с протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 94 от 2004 г.) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.). Директива 2000/59/ЕО допринесе за нарастване на обема на предаваните в пристанищните приемни съоръжения отпадъци като гарантира, че корабите дават принос към разходите за тези съоръжения, независимо дали в действителност използват тези съоръжения и имаше основно значение за намаляването на изхвърляните в морето отпадъци, както беше констатирано в оценката на директивата, извършена в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (оценка по REFIT). На следващо място, оценката по REFIT показа още, че Директива 2000/59/ЕО не е била напълно ефективна поради несъответствия с рамката на конвенцията MARPOL и поради това, че държавите членки са прилагали различни начини на тълкуване на ключови понятия от директивата като например адекватността на съоръженията, предварителното уведомяване за отпадъци, задължителното предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения и освобождаванията за корабите, извършващи редовни превози. Вследствие оценката по REFIT и с оглед намаляване на административната тежест както за пристанищата, така и за техните ползватели, Директива 2000/59/ЕО беше отменена с Директива (ЕС) 2019/883.

Изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 предвиждат съществуващата система за информация и наблюдение, създадена съгласно Директива 2000/59/ЕО, да бъде доразвита с включване на информация относно пристанищните приемни съоръжения в различни пристанища и да продължи да се експлоатира въз основа на съществуващите електронни системи за данни, по-специално на системата на Европейския съюз за обмен на морска информация (SafeSeaNet), създадена с Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и на базата данни от проверки, създадена с Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (THETIS).

В допълнение, Директива (ЕС) 2019/883 изменя и Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО. Целта на Директива 2010/65/ЕС е да опрости и хармонизира административните процедури, прилагани за морския транспорт, посредством генерализиране на електронното предаване на данни и рационализиране на формалностите за даване на сведения.

Изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 са приведени в пълно съответствие с изискванията на конвенцията MARPOL и е необходимо да бъдат въведени на систематичното им място в българското законодателство.

Във връзка с мотива, посочен в т. 1 от настоящия доклад, проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата предвижда:

1. Изменение на чл. 32 с оглед регламентиране на реда за подаване предварителното уведомление за предаване на отпадъци от кораби в пристанищни приемни съоръжения (с цел въвеждане изискванията на чл. 6 на Директива (ЕС) 2019/883);

2. Изменение на чл. 36 във връзка с подаването до Изпълнителна агенция „Морска администрация” на декларация, съдържаща наличната в разписка за приети отпадъци от кораби информация относно вида и обема на предадените преди отплаване отпадъци от кораби, за кораб, напускащ пристанище на Република България (с оглед въвеждане изискванията на чл. 7, параграф 3 и чл. 13, параграф 1 на Директива (ЕС) 2019/883);

3. Изменение на чл. 42-44 (глава пета  „Административнонаказателни разпоредби“) с оглед определяне правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно директивата (с оглед въвеждане изискванията на чл. 16 на Директива (ЕС) 2019/883);

4. Изменение на Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1 за организацията за осъществяване на граничен, паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване (с оглед въвеждане Приложение 2: Стандартен формат на формуляра за предварително уведомление за предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения на директивата);

5. Изменение на т. 3 от Приложение № 7 към чл. 11а, ал. 3 за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България с цел актуализиране на посоченото приложимо законодателство на Европейския съюз, в това число Директива (ЕС) 2019/883.

На следващо място, за да бъде постигната целта, посочена в т. 2 от настоящия доклад, следва да се има предвид, че Република България е страна по Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, съставена в Лондон на 13 февруари 2004 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2018 г.), ратифицирана със закон (обн., ДВ, бр. 28 от 2018 г.). Конвенцията е многостранен международен договор – резултат от многогодишната работа на Международната морска организация, който осигурява на международно равнище:

  • хармонизиран подход към контрола и екологосъобразното управление и изхвърляне на баластни води от кораби, в това число подходящи правила за контрол на операциите с корабни баластни води с цел предпазване от разпространението на неместни за съответната морска среда организми, които се отличават с висока способност за приспособяване и могат да имат сериозни негативни екологични и икономически последици върху приемащата околна среда и върху общественото здраве;
  • инструмент за постигане на резултати по приетата от първата Конференция на Организацията на обединените нации по околна среда и развитие програма за околната среда и развитието през ХХI век – „Програма 21” във връзка с опазване на морската среда от въздействието на световното търговско корабоплаване;
  • механизъм за изпълнение от страна на държавите – страни по конвенцията, на ангажиментите им по чл. 196, параграф 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г., сключена в Монтего Бей, Ямайка, на 10 декември 1982г., ратифицирана със закон – ДВ, бр. 38 от 1996г. (обн., ДВ, бр. 73 и 74 от 1996 г.).

С оглед осигуряване на ефективното прилагане на изискванията на конвенцията и във връзка с Резолюция МЕРС.288(71) на Комитета по опазване на морската среда на ИМО, приета на 7 юли 2017 г., се предлага актуализиране на Приложение № 7 към чл. 33 „Форма за докладване на информация за управлението на корабните баластни води” от Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България.

Проектът на нормативен акт по отношение на промените, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2019/883 е изготвен в изпълнение на мярка № 79 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 30 на Министерския съвет от 14 януари 2021 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г.) и чл. 35, ал. 1, т. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена и към този доклад се прилага таблица за съответствие на националното законодателство с нормите на вторичното право на Европейския съюз, съдържащи се в Директива (ЕС) 2019/883.

Приложено е и становище на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена одобрена финансова обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Към този доклад се прилага и частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт, съобразена със становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

В съответствие с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на постановление, докладът, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с документите и да представят писмени предложения или становища в 30-дневен срок от публикуването им.

Резултатите от проведеното обществено обсъждане и становищата, постъпили в хода на съгласуването на проекта по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, са отразени в приложената към този доклад справка.

Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева
старши експерт
дирекция „ППУ”, ИА „Морска администрация”
e-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg

 

 


Дата на откриване: 2.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.4.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари