Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от АПК, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин, на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване за предложения и становища по предложения проект.
Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗНА по следните причини: Средствата по Решение № 790 от 30.10.2020 г. на Министерски съвет се предоставят на общините от 01.01.2021 г., което налага регулирането на тяхното използване да е в сила към началото на 2021 г. Въведените промени по отношение на таксиметровия превоз на пътници със Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози също са в сила от 01.01.2021 г., въпреки забавянето на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, публикувана в ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г. Това определя необходимостта от съкращаване на срока за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин на 14 дни.
Поради необходимостта от подпомагане на родителите на деца в предучилищна възраст при заплащане на дължимата такса за хранене в детска градина на територията на община Девин, е необходимо вземането на неотложно решение за изменение и допълнение на Наредбата. Предложените изменения са възможни към момента във връзка с чл. 283, ал. 9, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния адрес на общината: obshtina@devin.bg
 


Дата на откриване: 12.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 26.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари