Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

С настоящия проект на постановление на Министерския съвет се предлага изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ППЗРВСРБ) за:

1. Привеждане на текстове в ППЗРВСРБ в съответствие с измененията в Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) (бр. 109 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.) и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) (бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.).

Изменят се текстове на чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 36, ал. 3, чл. 40, ал. 1 и 3 и чл. 42, ал. 1 от ППЗРВСРБ, като се привеждат в съответствие с настъпилите промени в ЗОВСРБ, както и текстове на чл. 1, чл. 4б, ал. 5, чл. 7, ал. 1 и чл. 51а, ал. 2 от ППЗРВСРБ, като се привеждат в съответствие с настъпилите промени в ЗРВСРБ.

 

2. Определяне реда за преминаване на срочната служба в доброволния резерв и създаване на възможност за приемане на военна служба на лица, преминали срочната служба в доброволния резерв, без конкурс в изпълнение на Раздел IІ, Глава трета „а“ от ЗРВСРБ.

Създава се нов раздел „Ред за преминаване на срочната служба в доброволния резерв“ в ППЗРВСРБ, като се регламентира:

- редът за преминаването на етапите от срочната служба в доброволния резерв;

- редът за обявяване на длъжностите, за които да кандидатстват желаещите да преминат срочна служба в доброволния резерв;

- извършването на подбор на кандидатите за срочна служба в доброволния резерв;

- сключването на договори с лицата, подали заявления за заемане на обявените длъжности и отговарящи на изискванията за постъпване на срочна служба в доброволния резерв;

- ползването на платен отпуск или начин на неговото обезщетяване;

- прекратяването на договора за срочна служба в доброволния резерв;

- предлагането на длъжности на преминалите срочна служба в доброволния резерв за приемането им на военна служба или на служба в доброволния резерв.

3. Прецизиране на съществуващи текстове в ППЗРВСРБ.

При прилагане на ППЗРВСРБ е отчетена необходимост от промени в някои от разпоредбите, които регламентират реда за службата в резерва на въоръжените сили на Република България, което наложи изменение на текстовете в чл. 10 и чл. 43, ал. 1 и 2 и отмяна на чл. 34.

Предвижда се по проекта на постановление дасе проведат обществени консултации в 14-дневен срок, поради въвеждането на срочната служба в доброволния резерв от 1 юли 2021 г.


Дата на откриване: 12.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари