Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 919 от 08.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България

Наредба № 919 от 08.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България (Наредба № 919) е издадена на основание чл. 94, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и урежда обществените отношения, които възникват във връзка със събирането, обработването, предоставянето и съхранението на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България.

Актовете на европейското право, които регламентират дейността по събиране, обработване, предоставяне и съхранение на статистическа информация за дейността на морските и речните пристанища, са:
  -         Регламент(ЕО)№1365/2006наЕвропейскияпарламентинаСъветаот6 септември 2006 г. относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета (ОВ, L 264 от 25/09/2006), както е изменен с Регламент (ЕО) № 425/2007 на Комисията от 19 април 2007 г. за прилагане на Регламент (EО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно статистика за превоз на товари по вътрешни водни пътища (ОВ, L 103 от 20/04/2007) и Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 7 ноември 2007 г. за изменение на Директива 95/64/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета, регламенти (ЕО) № 91/2003 и (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на създаването на NST 2007 като единна класификация на превозваните товари с някои видове транспорт (ОВ, L 290 от 08/11/2007);
-          Регламент (ЕО) № 425/2007 на Комисията от 19 април 2007 г. за прилагане на Регламент (EО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно статистика за превоз на товари по вътрешни водни пътища;
-          Директива2009/42/ЕОнаЕвропейскияпарламентинаСъветаот6май2009г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (OB, L 141 от        06.06.2009 г.).
-          Делегирано Решение на Комисията от 3.02.2012 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море.
 
На ниво Европейски съюз статистическата информация се събира, обработва, предоставя и съхранява в съответствие с установените от Статистическата служба на Европейската комисия (Евростат) правила и статистически принципи.
 
Събирането, обработването, предоставянето и съхраняването на статистическите данни за дейността на българските морски и речни пристанища се извършва от Изпълнителна агенция „Морска администрация” и има за цел да осигурява своевременно и в съответствие с изискванията на Евростат необходимата информация за превозите на товари и пътници по море и по вътрешни водни пътища в частта относно дейността на пристанищата.
 
Събраната и обработена от Изпълнителна агенция „Морска администрация” статистическа информация се предоставя на Националния статистически институт и чрез него на Евростат. Под формата на аналитични материали – шестмесечни и годишни бюлетини, обобщената статистическа информация се предоставя и на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
 
С представения на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 919 от 08.12.2000 г. за събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в Република България се цели:
   
1. да бъдат въведени в българското право изискванията на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море, както е изменена с Решение 2010/216/ЕО на Европейската комисията от 14 април 2010 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (OB, L 94 от 15.04.2010 г.) и с Регламент (ЕС) № 1090/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г за изменение на Директива 2009/42/ЕО относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море и Делегирано Решение на Комисията от 3.02.2012г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море;(OB, L 325 от 09.12.2010 г.)
 
2. да бъдат съобразени текстовете на наредбата със структурните промени, извършени с Постановление № 210 от 27.08.2008 г. за преобразуване на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация” (обн., ДВ, бр. 78 от 2008 г.);
 
3. да бъдат премахнати от списъка на събираните статистически данни тези, които не се изискват от посочените по-горе актове на европейското законодателство, а за нуждите на националната статистика се събират и по друг ред. По-специално става дума за:
-          финансово-икономически данни за пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения;
-          данни относно обработените сухопътни средства;
-          данни относно работната сила, използвана за предоставяне на пристанищни услуги;
 
4. да бъде усъвършенстван правния режим на дейността по събиране, обработване и предоставяне на статистически данни в резултат от почти десетгодишните наблюдения върху практическото приложение на наредбата.
Предлаганите промени ще доведат до следните резултати:
-          хармонизиране на действащото българско законодателство с изискванията на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море, както е изменена;
-          постигане на пълно съответствие с изискванията на Евростат за предоставяне на статистически данни за превоз на товари и пътници по море и по вътрешни водни пътища в частта обработка на товарите в пристанищата;
-          намаляване на административната тежест върху източниците на статистическа информация (пристанищни оператори и собственици на пристанища и пристанищни съоръжения) чрез намаляване на обема на събираните статистически данни.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 919 не налага извършването на промени в други нормативни актове.
 
Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева,
Старши експерт,
Дирекция „ЕСМОП”,
ИА”Морска администрация”,
Тел. 9300934;
E-mail: silvina.bakardzhieva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 15.5.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.5.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари