Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, заедно с мотиви към него

Във връзка с въвеждане разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (Директива (ЕС) 2017/2455) (ОВ, L 348/7 от 29 декември 2017 г.) и на Директива (ЕС) 2019/1995 на Съвета от 21 ноември 2019 година за изменение на Директива (ЕС) 2006/112/ЕО по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (Директива 2019/1995) (ОВ, L 313/14 от 4 декември 2019 г.), в ЗДДС се налага предприемане на съответните изменения и в ППЗДДС.

         С измененията се цели да бъдат допълнени съществуващи и въведени нови правила в действащата система на ДДС, в контекста на доставките на услуги и  дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки.

            Предвидени са разпоредби относно подаването на месечна декларация по специалния режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос пред Агенция „Митници“, както и когато не са налице условията за прилагане на режим за внос или отсрочено плащане на данъка при внос,  данъкът при внос да е изискуем от получателя на пратката.

Във връзка с въведените правила със закона за прилагане на специалните режими се предлагат разпоредби, изясняващи случите, когато лицата  нямат право да посочват данък в издаваните от тях фактури и известия към фактури за доставки с място на изпълнение на територията на страната; имат право на приспадане на данъчен кредит; формират облагаем оборот за регистрация.

 Уточнен е редът за издаването на служебни идентификационни номера от Националната агенция за приходите при регистрацията по специалните режими;

            Предвидени са разпоредби по отношение подаването на справка-декларацията  за прилагане на специалните режими и на образците на документи във връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Във връзка с направените в закона изменения, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз се предлага разпоредба относно определяне мястото на изпълнение при доставки до Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

            Уточнени са видовете доставки на стоки, по отношение на които Северна Ирландия се смята за държава членка на ЕС.

            Предложени са редакционни промени във връзка с изменението в ЗДДС по отношение на въвеждането на новите режими на облагане на доставки на стоки и услуги. Предвиждат се и други редакционни и технически промени във връзка с необходимостта от привеждане на приложенията в ППЗДДС в съответствие с направените изменения в ЗДДС.

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 11.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 март 2021 г. 17:10:06 ч.
Никола_Китанов

Предложение за отстраняване на технически грешки в Проект на ПИД на ППЗДДС

Здравейте,

Считам, че в § 3 и § 25 от Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ПИД на ППЗДДС/ са допуснати технически грешки, които не отговарят на целените с ПИД на ППЗДДС регулации.

 

В тази връзка моля началната част от § 3 от Проекта на ПИД на ППЗДДС, а именно:

"... В раздел I на глава втора се създава чл. 8а:

"Доставки до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ... "

да се измени и да се чете по следния начин:

"... В раздел I на глава втора се създава чл. 8а:

"Доставки до Северна Ирландия ... ".

 

Моля също така частта от § 25 от Проекта на ПИД на ППЗДДС, а именно:

"... Доставки на стоки от и до Северна Ирландия

Чл. 100б. Доставки на стоки по чл. 168а, ал. 1 от закона са: ..."

да се измени и да се чете по следния начин:

"... Доставки на стоки от и до Северна Ирландия

Чл. 100б. Доставки на стоки по чл. 168а, ал. 2 от закона са: ...".

 

С уважение,

Никола Китанов