Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор

            Проектът на постановлението е изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 64б, от Закона за гражданското въздухоплаване. С предложения с това постановление Устройствен правилник се уреждат дейностите, функциите и числеността на новосъздадения Държавен авиационен оператор, правоприемник на Авиоотряд 28.

Държавният авиационен оператор е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той изпълнява полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП „А“.

            Полетите със специално предназначение, полетите за нуждите на министерства и ведомства, както и ползването на ВИП „А“ се заплащат от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства, като средствата се превеждат по бюджета на Държавния авиационен оператор.

            Подготовката, организацията и изпълнението на полетите със специално предназначени се придружават от специални мерки за сигурност, осъществявани от НСО, Министерството на вътрешните работи, Държавния авиационен оператор и агенция „Митници“.

Издръжката на Държавния авиационен оператор се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

Държавният авиационен оператор е с численост 105 щатни бройки.

Проектът предвижда в чл. 8, ал. 3 и приложението към него на Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ изменение на по отношение на наименованието и числеността на Държавния авиационен оператор.

Във връзка с концесията на „Гражданско летище за обществено ползване София“, се налага от 2021 г. обслужването на ВИП „А“ да бъде изцяло за сметка на бюджета на МТИТС, респективно Държавния авиационен оператор, тъй като залата е извън обекта на концесията, а досега издръжката и цялостното обслужване на ВИП „А“ се е извършвало от „Летище София“ ЕАД.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона е определен срок за предложения и становища от 14 дни. Мотивите за това са, че очакванията са началната дата на концесията и поемането на пълния и ефективен контрол на летище София да се случи в началото на м. март тази година. Това означава, че дейността на ВИП „А“ не може да бъде финансирана от летищни такси. Както беше посочено по-горе до настоящия момент летищните такси се събират и разходват от „Летище София“ ЕАД, което е еднолично търговско дружество със сто на сто държавно участие в капитала. От началната дата на концесията летищните такси ще се събират и разходват от концесионера, поради което не могат да се използват за издръжката на ВИП „А“. Това налага своевременното приемане на акта и съответно – съкращаването на срока за обществени консултации.

 

 

Лице за контакти
Румяна Янкова
Авиоотряд 28
Тел.: 029425035
Е-mail: r.yankova@avio28.com
 

 


Дата на откриване: 11.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари