Обществени консултации

СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2030 ГОДИНА С ХОРИЗОНТ ДО 2050 ГОДИНА

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

На основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, Министерството на енергетиката разработи проект на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година.

Проектът е изготвен при отчитане на актуалната рамка на енергийната политика на ЕС, насочена към постигане на амбициозните общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика. Дефинирани са основните стратегически решения, насочени към постигането на националните цели при отчитане особеностите на енергийния микс. Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурността, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния и газовия пазар, както и интегргирането им в Общия европейски пазар, развитието и прилагането на нови енергийни технологии. В проекта на Стратегията са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени националните специфики в областта на енергийните ресурси, производството, преноса и разпределението на енергия. Политиките са заложени и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г., който е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Проектът на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., се публикува за обществени консултации за срок от 30 календарни дни, считано от 09.02.2021 г. Мнения, предложения и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: necp@me.government.bg.

 


Дата на откриване: 10.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 10.3.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 февруари 2021 г. 08:12:57 ч.
Aziti

Достъп до енергия за всеки

Да се въведе енергиен доходен праг, например максимум 10% от доходите на едно домакинство да отиват за енергия. Общините да поемат разликата, ако не са създали оптимални условия и осугурили на гражданите и селяните си, достъп до енергиен източник на нормална цена или не са реализирали програми за енергийна ефективност в жилищната среда.

19 февруари 2021 г. 07:15:30 ч.
Alex

Не е стратегия, а подигравка с бъдещото

 

10 март 2021 г. 17:27:56 ч.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Становище на АИКБ

АИКБ има подготвено подробно становище по проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., което може да прочетете на сайта на АИКБ www.bica-bg.org и което не е публикувано тук, поради големият си обем.