Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 на министъра на отбраната от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

1.      Причини, които налагат приемането на акта:

С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела за административно обслужване (РМС № 704 от 2018 г.) е възложено на всички министри да предприемат необходимите действия за изготвяне и внасяне за одобряване/приемане в Министерския съвет на промени в закони и подзаконови нормативни актове, както и да издадат актовете, които са от тяхната компетентност.

В Приложение № 5 към РМС № 704 от 2018 г. са направени препоръки към Министерство на отбраната за изпълнение на мярка № 102 (услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път), мярка № 103 (услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки). За реализирането им са направени препоръки общинските администрации да осигурят предоставянето на услугата като вътрешна административна услуга, а Министерство на отбраната да извършва проверката по служебен път.

            Разпоредбите на чл. 17, ал. 3, т. 2 и т. 3 от Наредба № Н-12 на министъра на отбраната от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите създават задължение правоимащите лица към заявлението за изплащане на обезщетението да прилагат акт за смърт на военнослужещия и удостоверение за наследници и/или родствени връзки, издадени от съответната общинска администрация.            

За изпълнение на посочените мерки от РМС № 704 от 2018 г. е необходимо да се направят промени в Наредбата, като отпадне изискването към правоимащите лица да представят на хартиен носител: акта за смърт и удостоверението за наследници и/или родствени връзки. Предвижда се да се въведе задължение съответните длъжностни лица от Министерство на отбраната да набавят служебно от общинските администрации тези документи.

С цел прецизиране на терминологията е необходимо текстът в чл. 17, ал. 3, т. 2 акт за смърт да се замени от “препис от акт за смърт”, тъй като съгласно Закона за гражданска регистрация това са два различни документа, а за нуждите на Наредба Н-12 на министъра на отбраната от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите е необходим препис от акт за смърт.  

 В Наредбата се създава и разпоредба, чиято цел е нормативна регламентация, както на заварените случаи на открити, но неприключили към момента на влизане на Наредбата в сила производства, така и на предстоящите, с което се цели избягване на междинно правно положение.

2. Цели, които се поставят, са:

- намаляване на административната тежест по отношение на правоимащите лица;

- изпълнение на мерки № 102 и № 103 от Приложение № 5 към РМС № 704 от 2018 г.

Целите се постигат, посредством промени в Наредбата, предвиждащи въвеждане на  задължение за съответните длъжностни лица от Министерство на отбраната да набавят необходимите документи по служебен път от общинските администрации. Така отпада задължението на правоимащите лица да ги представят, с което отпада и административната тежест върху тях.   

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Издаването на наредбата не води до необходимост от допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултат на приемането на промените в Наредбата ще се постигне намаляване на административната тежест по отношение на правоимащите лица чрез отпадане на изискването за представяне на документи на хартиен носител: копие на препис-извлечение от акт за смърт на военнослужещия; удостоверение за съпруг/а и родствени връзки, издадено от съответната общинска администрация. Същото ще им спести време и средства. 

Ще се изпълнят мерки № 102 и № 103 от Приложение № 5 към РМС № 704 от 2018 г. и ще се изпълни императивната разпоредба на чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а именно административният орган да не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а да ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.

            Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14-дневен предвид поставения в РМС № 704/05.10.2018 г. краен срок за изпълнение на мерките за трансформация на административното обслужване – края на 2020 г. Това ще позволи на Министерство на отбраната да спази срока, предвиден в РМС № 704/05.10.2018 г.

 


Дата на откриване: 3.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.2.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари