Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НВУ "В.Левски"

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Правилниците за устройството и дейността на военните академии, висшите военни училища и научните организации се издават от министъра на отбраната. В този смисъл, правилниците за устройството и дейността на военно-образователните институции са приведени в съответствие с посочената разпоредба от ЗОВСРБ.

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Закона за висшето образование (обн. ДВ. бр. 17 от 25 февруари 2020 г.), се предлагат допълнения в Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“ и се предвижда възможността Академичният съвет да прави предложение до министъра на отбраната, който да представя на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет предложение за утвърждаване с акт на Министерския съвет на искане за включване на Университета в списъка на изследователските висши училища, както и се предвижда възможност Академичният съвет да взема решение за учредяване на спортен клуб по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Съобразено е изискването на чл. 31, ал. 1 от Закона за висшето образование, директорът на департамента да е хабилитирано лице, както и е обособен нов раздел в Правилника за устройството и дейността на Националния военен университет „Васил Левски“, регламентиращ мандатността на лицата, избирани на ръководни длъжности.

В проекта на Правилник е разписана процедура за назначаване на лица на академични длъжности по спомагателно длъжностно разписание - по реда за назначаването на гост-преподаватели.

 

 


Дата на откриване: 1.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 2.3.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари